Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 222/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

Zarządzenie  Nr 222/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

 

Na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r, poz. 1047) oraz Zarządzenia nr 195/06 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej zarządzam, co następuje:

 

                                                                       § 1

1. Przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej majątku znajdującego się na stanie Urzędu Miasta i Gminy, Ochotniczych Strażach Pożarnych według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

    2.Inwentaryzację należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją inwentaryzacyjną wprowadzoną Zarządzeniem nr 195/06 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 21 listopada 2006r.

                3. Termin rozpoczęcia inwentaryzacji ustalam na dzień 15 grudnia 2017 r,  a zakończenia na       dzień 15 stycznia 2018 r.

                4. Ustalam termin rozliczenia inwentaryzacji na dzień 31 stycznia 2018 r.

 

§ 2

1. Inwentaryzacja w formie spisu z natury  obejmuje następujące składniki majątkowe:

1.1 aktywa pieniężne, czyli krajowe środki płatnicze (z wyjątkiem zgromadzonych na    rachunkach bankowych) oraz druki ścisłego zarachowania

1.2 niezużyte materiały odpisywane w koszty w momencie zakupu tj. paliwo w bakach, opał

2. Inwentaryzacja w formie potwierdzenie salda obejmuje następujące składniki majątkowe:

2.1. aktywa finansowe zgromadzone na rachunkach bankowych

2.2. należności (z wyjątkiem należności spornych)

3.Inwentaryzacja w formie weryfikacji poprzez porównanie danych zawartych w księgach    rachunkowych z danymi wynikającymi z dokumentów obejmuje następujące składniki majątkowe:

3.1.wartości niematerialne i prawne

3.2. należności i zobowiązania z tytułów publicznoprawnych

3.3. należności sporne i wątpliwe

3.4. środki trwałe w budowie oraz maszyny i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych w budowie

§ 3

1.Składniki majątku wymienione w § 2 pkt 1 należy spisać na arkuszach spisu z natury.

1.1.Inwentaryzację środków pieniężnych, druków ścisłego zarachowania należy przeprowadzić metodą spisu z natury.

1.2 Inwentaryzację środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych należy przeprowadzić metodą weryfikacji poprzez porównanie danych w księgach rachunkowych z danymi wynikającymi z dokumentów.

§ 4

1. Powołuję zespół spisowy do spisania składników wymienionych w § 2 pkt 1.1w składzie:

1. Dudek Julita                    -        przewodniczący

2. Ważgint Krzysztof          -        członek

2. Powołuję zespół spisowy do spisania składników wymienionych w § 2 pkt 1.2  w składzie:

1. Monika Harasińska         -         przewodniczący

2. Jurkiewicz Piotr              -         członek

 

§ 5

1.Powołuję Komisję Inwentaryzacyjną do rozliczenia składników majątkowych wymienionych  w § 2 pkt  1 w składzie:

1. Bartkowkska Daria            -         przewodniczący

2. Justyna Adamów               -         członek

 

2. Powołuję Komisję inwentaryzacyjną do przeprowadzenia inwentaryzacji składników 

wymienionych w § 2 pkt 2 i 3 w składzie :

1.Iwona Miśków-Kostrzewa - przewodniczący     .
2.Anna Stopyra                                     -       członek

a składników wymienionych w § 2 pkt.3 4. przy udziale :

1. Ewa Siwek                       -      członek

2.Franciszek Łuszczki        -       członek

 

§ 6

Komisje Inwentaryzacyjne zobowiązane są do:

  1. Dokonania ostatecznej wyceny składników majątkowych.
  2. Sporządzenia rozliczenia inwentaryzacji w terminie do 31 stycznia 2017 r.

3.Sporządzenia końcowego rozliczenia z przebiegu spisu z natury i sformułowania wniosków.

 

§ 7

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi w zakresie organizacji, w zakresie poprawności finansowej i rozliczeń  Skarbnikowi oraz Głównemu księgowemu.

 

§ 8

 Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ

  /-/ TOMASZ KORCZAK

 

Do wykonania otrzymują:

1.Aleksandra Kruk

    2. Agata Ziental

    3. Monika Makarska

4. Krzysztof Ważgint

    5. Julita Dudek

    6. Monika Harasińska

    7. Piotr Jurkiewicz

    8. Anna Stopyra

    9. Iwona Miśków-Kostrzewa

   10 . Ewa Siwek

   11. Franciszek Łuszczki

   12.Daria Bartkowska

   13.Justyna Adamów

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 4436
W tym miesiącu: 211188
Od początku: 22834858
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne