Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 221/A/2017 z dnia 30.11.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

ZARZĄDZENIE NR 221/A/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 30.11.2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.

 

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r.poz.2077) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 poz. 1875 ) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 2  Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XXIV/131/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2017, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2017 zgodnie
z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan wydatków po zmianach wynosi 29 571 093,89 zł,
w tym wydatki bieżące 25 970 279,72 zł; wydatki majątkowe 3 600 814,17 zł.

 

                                                                       § 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

                                                                       § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U Z A S A D N I E N I E :

 

1. Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu:

- dział 700 - rozdział 70095 – przeniesienia między paragrafami w ramach realizacji zadania pn. " Program Rewitalizacji Gminy Międzylesie na lata 2016-2020".

 

 

BURMISTRZ

  /-/ TOMASZ KORCZAK

XLSzał nr 1 - wydatki - zarz 221-A.xls (27,50KB)
 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1185
W tym miesiącu: 1185
Od początku: 22849584
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne