Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 200/2017 z dnia 31.10.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

ZARZĄDZENIE NR 200/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 31.10.2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.

 

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r.poz.1870 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 poz. 1875 ) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 2  Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XXIV/131/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2017, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów po zmianach wynosi 31 362 830,52 zł, w tym dochody bieżące 26 888 623,19 zł; dochody majątkowe 4 474 207,33 zł.

 

                                                                       § 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków po zmianach wynosi 29 702 830,52 zł, w tym wydatki bieżące 25 694 988,25 zł; wydatki majątkowe 4 007 842,27 zł.

 

                                                                       § 3

 Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

                                                                       § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U Z A S A D N I E N I E :

1. Zmian w planie dochodów dokonano z tytułu:

- dział 801 - rozdział 80101- zwiększenia o kwotę 5 191,97 zł , w tym: 689,97 zł z tytułu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz 4 502 zł z tytułu dotacji na sfinansowanie wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej,

- dział 852– rozdział 85213 – zwiększenia o kwotę 5 619 zł , w tym: zwiększenia o kwotę 6 219 zł  z tytułu dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne  za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna oraz zmniejszenia o kwotę 600 zł z tytułu dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne  za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w IV kw.2017 r,

- dział 852 rozdział 85216 – zwiększenia o kwotę 35 000 zł z tytułu dotacji na wypłatę zasiłków stałych ,

- dział 852 rozdział 85219 – zwiększenia o kwotę 6 371 zł z tytułu dotacji na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych,

- dział 854 rozdział 85415 – zwiększenia o kwotę 45 000 zł z tytułu dotacji na wypłatę dla uczniów świadczeń  pomocy materialnej o charakterze socjalnym,

- dział 855 rozdział 85501- zwiększenia o kwotę 337 000 zł z tytułu dotacji na realizację świadczenia wychowawczego,

- dział 855 rozdział 85502 – zwiększenia o kwotę 113 334 zł z tytułu dotacji na realizację świadczeń rodzinnych,

-  dział 855 rozdział 85504 – zwiększenia o kwotę 6 336,26 zł z tytułu przekazanych środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia brutto asystenta rodziny.

 

2. Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu:

- dział 020 – rozdział 02001 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu  w zakresie gospodarki leśnej,

 -dział 600 - rozdział 60016, 60095- przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją zadań w zakresie organizacji robót publicznych oraz bieżącego utrzymania przepustów i dróg gminnych,

- dział 630 – rozdział 63095 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie turystyki,

- dział 700 rozdział 70005- przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami,

- dział 750 rozdział 75023, 75075 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie bieżącej działalności Urzędu Miasta i Gminy oraz promocji gminy,

- dział 754 rozdział 75412 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie bieżącej działalności Ochotniczych Straży Pożarnych,

- dział 754 rozdział 75414 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie obrony cywilnej,

- dział 801 rozdział 80101, 80104, 80110, 80146, 80148, 80150 - przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie bieżącego funkcjonowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaszkowie,

- dział 801 - rozdział 80101- zwiększenia o kwotę 5 191,97 zł , w tym: 689,97 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz 4 502 zł na sfinansowanie wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej w Samorządowej Szkole Podstawowej w Międzylesiu,

- dział 852– rozdział 85213 –zwiększenia o kwotę 5 619 zł , w tym: zwiększenia o kwotę 6 219 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne  za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna oraz zmniejszenia o kwotę 600 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne  za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w IV kw.2017 r,

- dział 852 rozdział 85216 – zwiększenia o kwotę 35 000 zł na wypłatę zasiłków stałych ,

- dział 852 rozdział 85219 – zwiększenia o kwotę 6 371 zł na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych,

- dział 852 – rozdział 85230 – przeniesienia kwoty 3 000 zł do rozdziału 85295 na wypłatę świadczeń dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społeczno-użytecznych,

- dział 854 rozdział 85415 – zwiększenia o kwotę 45 000 zł na wypłatę dla uczniów świadczeń  pomocy materialnej o charakterze socjalnym,

- dział 855 rozdział 85501- zwiększenia o kwotę 337 000 zł na realizację świadczenia wychowawczego,

- dział 855 rozdział 85502 – zwiększenia o kwotę 113 334 zł na realizację świadczeń rodzinnych,

-  dział 855 rozdział 85504 – zwiększenia o kwotę 6 336,26 zł na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia brutto asystenta rodziny,

- dział 855 rozdział 85508, 85510 - przeniesienia pomiędzy rozdziałami i  paragrafami w związku z realizacją planu  w zakresie dofinansowania wydatków za opiekę i wychowanie dzieci z gminy Międzylesie umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej dla powiatu kłodzkiego,

 

 

 

- dział 921 rozdział 92109, 92120- przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w  związku z realizacją planu  w zakresie kultury,

- dział 926 rozdział 92601- przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu  w zakresie bieżącego funkcjonowania obiektów sportowych.

 

 

BURMISTRZ

  /-/ TOMASZ KORCZAK

XLSzał nr 1 - dochody - zarz 200.xls (11,00KB)
XLSzał nr 2 - wydatki - zarz nr 200.xls (35,00KB)
 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2078
W tym miesiącu: 2078
Od początku: 22850477
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne