Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 197/2017 z dnia 27.10.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

ZARZĄDZENIE NR 197/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 27.10.2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.

 

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r.poz.1870 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 2  Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XXIV/131/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2017, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów po zmianach wynosi 30 787 324,69 zł, w tym dochody bieżące 26 313 117,36 zł; dochody majątkowe 4 474 207,33 zł.

 

                                                                       § 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków po zmianach wynosi 29 127 324,69 zł, w tym wydatki bieżące 25 134 918,42 zł; wydatki majątkowe 3 992 406,27 zł.

 

                                                                       § 3

 Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

                                                                       § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U Z A S A D N I E N I E :

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano z tytułu:

-dział 010 rozdział 01095 – zwiększenia o kwotę 162 216,81 zł z tytułu dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2017 roku.

 

 

 BURMISTRZ

  /-/ TOMASZ KORCZAK

XLSzał nr - dochody - zarz nr 197.xls (5,50KB)
XLSzał nr - wydatki - zarz nr 197.xls (6,50KB)
 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 3912
W tym miesiącu: 195554
Od początku: 22819224
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne