Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 184/2017 z dnia 29.09.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

ZARZĄDZENIE NR 184/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 29.09.2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.

 

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r.poz.1870 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 2  Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XXIV/131/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2017, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów po zmianach wynosi 30 538 855,88 zł, w tym dochody bieżące 26 064 648,55 zł; dochody majątkowe 4 474 207,33 zł.

 

                                                                       § 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków po zmianach wynosi 28 878 855,88 zł, w tym wydatki bieżące 24 886 449,61 zł; wydatki majątkowe 3 992 406,27 zł.

 

                                                                       § 3

 Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

                                                                       § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U Z A S A D N I E N I E :

 

 1. Zmian w zakresie dochodów dokonano z tytułu:

- dział 750 rozdział 75011 – zmniejszenia o kwotę 11 531 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie kosztów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

- dział 852 rozdział 85215 – zmniejszenia o kwotę 913 zł z tytułu dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2017 r.

2. Zmian w zakresie wydatków  dokonano z tytułu:

- dział 010 rozdział 01010 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi,

 

- dział 600– rozdział 60016 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie organizacji robót publicznych oraz bieżącego utrzymania dróg gminnych,

 

- dział 630 rozdział 63003, 63095 - przeniesienia pomiędzy rozdziałami i  paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie turystyki.

- dział 700 rozdział 70005- przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami,

 

- dział 750 rozdział 75011 – zmniejszenia o kwotę 11 531 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

 

- dział 750 rozdział 75022, 75023, – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie bieżącej działalności Rady Miejskiej w Międzylesiu oraz Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu,

 

- dział 754 rozdział 75412 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie bieżącej działalności Ochotniczych Straży Pożarnych,

 

- dział 801 rozdział 80101, 80104, 80110, 80113, 80148 - przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie bieżącego funkcjonowania oświaty oraz dowożenia uczniów do szkół,

 

- dział 852 rozdział 85215 -  zmniejszenia o kwotę 913 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2017 r,

 

- dział 921 rozdział 92105 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w  związku z realizacją planu  w zakresie kultury,

 

- dział 926 rozdział 92601- przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu  w zakresie kultury fizycznej.

 

 

 

BURMISTRZ

  /-/ TOMASZ KORCZAK

XLSzał nr 1- dochody - zarz 184.xls (36,00KB)
XLSzał nr 2- wydatki - zarz 184.xls (21,50KB)
 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 4176
W tym miesiącu: 154152
Od początku: 22777822
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne