Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Informacja z narady sołtysów z dnia 07.12.2017 r.

W dniu 07.12.2017 r. o godz. 10.00 w Miejsko - Gminnym    Ośrodku Kultury w Międzylesiu odbyła się narada sołtysów. Była to ostatnia narada w 2017 r., a zarazem i spotkanie opłatkowe. Burmistrz Tomasz Korczak przywitał wszystkich sołtysów oraz przedstawicieli rad sołeckich, przybyłego na uroczystość ks. Dziekana Jana Tracza, etatowego członka zarządu powiatu kłodzkiego Pana Piotra Marchewkę oraz byłą sołtys wsi Niemojów Panią Natalię Nasielską.

Na wstępie zostały omówione najważniejsze sprawy mijającego roku 2017.

1) Piotr Marchewka przedstawił zadania realizowane ze środków Powiatu Kłodzkiego w bieżącym roku na terenie gminy Międzylesie. Poinformował wszystkich, że blisko 9 mln. zł. zostało zainwestowanych w drogi powiatowe w na terenie gminy Międzylesie. Przebudowano drogę powiatową nr 3274 D Mostowice - Poniatów - Niemojów - Lesica - Międzylesie, na odcinku Międzylesie - Przejście Graniczne w Niemojowie (okres realizacji 2017-2018). Całkowita wartość zadania – około 5,87 mln. zł. Dofinansowanie z budżetu UE z RPO WD – ponad 5 mln. zł. Dofinansowanie na wkład własny z Nadleśnictwa Międzylesie – 411 800,00 zł. Wkład własny Powiatu Kłodzkiego – ponad 450 000,00 zł. Odbudowano  drogę powiatową nr 3272D Smreczyna – Kamieńczyk o długości 1,450 km – II etap. Całkowita wartość zadania – 601 862,00 zł. Dofinansowanie z MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 477 409,00zł. Wkład własny Powiatu Kłodzkiego – 124 453,00 zł. Wykonano dokumentację techniczną na odbudowę drogi nr 3269D w Goworowie na długości 1,920 km. Wartość dokumentacji – 33 210,00 zł. w całości sfinansowana z budżetu Powiatu Kłodzkiego. Odbudowa drogi powiatowej nr 3273D w Nagodzicach kosztowała 1 845 064,00 zł. Dofinansowanie z tzw. ,,schetynówek” – 922 532,00 zł. Dofinansowanie z Gminy Międzylesie – 200 000,00 zł. Wkład własny Powiatu Kłodzkiego – 722 532,00 zł. Wykonano dokumentację techniczną na przebudowę skrzyżowania na drodze powiatowej nr 3233D w Goworowie. Wartość dokumentacji – 20 000,00 zł. w całości sfinansowana z budżetu Powiatu Kłodzkiego. Przebudowano trzy odcinki nawierzchni drogi powiatowej nr 3234D Domaszków – Różanka, o łącznej długości 500 mb. Całkowita wartość zadania – 255 220,00 zł. Wkład własny Powiatu Kłodzkiego – 205 220,00 zł. Dofinansowanie z gminy Międzylesie -  50 000,00 zł. Wykonano remont mostu nad rzeką Nysą Kłodzką w ciągu ul. Wojska Polskiego w Międzylesiu okres realizacji 2017-2018). Wartość zadania – 186 000,00 zł. w całości sfinansowane z budżetu Powiatu Kłodzkiego. P .Marchewka ocenił mijający rok za udany pod względem realizacji zadań drogowych na terenie naszej gminy. Omówił  również powiatowy konkurs pod nazwą „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych”., organizowany od szeregu lat, w ramach programu „Odnowa wsi powiatu kłodzkiego”. W roku bieżącym przeznaczono na ten cel 20 tys. złotych. Dofinansowaniu podlegały projekty powstające z inicjatywy mieszkańców obszarów wiejskich realizowane przez sołectwa z 9 gmin powiatu kłodzkiego - wiejskich lub miejsko-wiejskich, a także gminy Międzylesie. Dofinansowanie pomysłowych, innowacyjnych projektów, w które zaangażowani są mieszkańcy wyniosła do 50% kosztów rzeczowych przedsięwzięcia, przy czym kwota dofinansowania nie przekroczyła 2 tys. zł. Z gminy Międzylesie zostały dofinansowane następujące projekty:

Rok

Miejscowość

Nazwa projektu

Ogólna warotość

Kwota dofinansowania z Powiatu

Procentowy udział

2017

Roztoki

 

 

Szklarnia

 

 

Goworów

 

 

Międzylesie

,,Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej w Roztokach wraz z elewacją ścian"

 

,,Utwardzenie kostką brukową placu przy świetlicy wiejskiej"

 

,,Spotkanie integracyjne – sport to zdrowie"

 

 

,,Legendy ukryte w historii- Przeszłość-Teraźniejszość-Przyszłość"

11 256,06 zł

 

 

8 160,00 zł

 

 

835,79 zł

 

 

4 500,00 zł

990,50 zł

 

 

1 000,00 zł

 

 

800,00 zł

 

 

1000,00 zł

8,80%

 

 

12,25%

 

 

95,72%

 

 

22,23%

 

 

Konkurs realizowany jest od 2005 roku i od początku cieszy się wśród społeczności lokalnych powiatu dużym zainteresowaniem.

2) Burmistrz Tomasz Korczak wraz z pracownikami przedstawił najważniejsze sprawy dot. funkcjonowania jednostek pomocniczych- sołectw, a w szczególności realizację zadań w ramach środków z  funduszu sołeckiego i PAOW, jak również środków z Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017. Omówiono także: organizację Międzyleskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego (9.12.2017r.); Międzyleskiego Kolędowania (27 stycznia 2018 r).; regulamin konkurów na Najładniejszą choinkę w ramach realizacji projektu „Hej kolęda, kolęda… tradycje i obrzędy na pograniczu polsko-czeskim.” ; konkurs na  „Najładniejszy domek z piernika” ( 06 11-01.12 2017 r. Konkurs skierowany był do wszystkich mieszkańców gminy Międzylesie i Obec Cervena Voda-Czechy). Rozstrzygnięcie nastąpi podczas Międzyleskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego w dniu 9 grudnia br; konkurs na Najładniejszą bożonarodzeniową dekorację wsi. Termin przeprowadzenia konkursu od 9.12 2017 r. do 05.01 2018 r.

3) Sołtysom przekazano inf. dot:

a) udzielonych w 2017 r. przez gminę Międzylesie dotacji do budowy przydomowych oczyszczali ścieków i budowy indywidualnych ujęć wody. I tak, do udzielenia pomocy finansowej zakwalifikowało się 17 wniosków (12 – studni; 5 oczyszczalni ścieków). Ostatecznie zrealizowano 16 projektów (11 studni i 5 oczyszczalni. Dotacje wynosiły: 3.500 zł. do studni, 3.000 zł. do oczyszczalni.

b) odebranego i zutylizowanego w ilości 5 859 m2 materiału zawierającego azbest (eternit) z 20-tu nieruchomości, na ogólną wartość ok. 35 743,00 zł, z czego 85% dofinansował WFOŚiGW Wrocław, a 15% gmina Międzylesie.

c) zimowego odśnieżania dróg 2017/2018. Sołtysom podano numery tel. ze wskazaniem osoby z UMiG odpowiedzialnej za odśnieżanie.

d) przygotowywanego wniosku przez gminę do WFOŚiGW o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji poprzez trwałą likwidację ogrzewania opartego na paliwie stałym lub biomasie. Wniosek dot. 47 przypadków wymiany pieców starej generacji i wymianę na ekologiczne źródło ciepła.

e) uczestnictwa sołectw w programie Odnowa Dolnośląskiej Wsi, udziału w organizowanych konkursach oraz podsumowania VIII dorocznego Kongresu Odnowy Wsi, który odbył się w Kliczkowie.

4) Burmistrz oraz zaproszony na spotkanie ksiądz dziekan Jan Tracz, przekazali wszystkim serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne. Przy stole, jak każe tradycja, nakrytym białym obrusem, z barszczem czerwonym i krokietem, sołtysi łamali się opłatkiem. Był czas na modlitwę, kolędę, życzenia.

5) Ważnym elementem narady było również podziękowanie sołtysów, przekazane na ręce odchodzącej na zasłużoną emeryturę kierownik referatu infrastruktury technicznej i gospodarki Pani Wiesławy Szyrszeń.  

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2141
W tym miesiącu: 204667
Od początku: 22828337
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne