E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

plikplakat doc_pion_efs-1.jpeg

loga UE.png

Projekt: Podniesienie kompetencji wśród uczniów w Zespole Szkolno - Przedszkolnym im. Przyjaciół Dzieci Samorządowa Szkoła Podstawowa w Domaszkowie.

Gmina Międzylesie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. Podniesienie kompetencji wśród uczniów w Zespole Szkolno - Przedszkolnym im. Przyjaciół Dzieci Samorządowa Szkoła Podstawowa w Domaszkowie. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020.

DANE SZCZEGÓŁOWE:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,
Oś priorytetowa 10 – Edukacja.
Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Poddziałanie 7 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - konkursy horyzontalne.

Nr projektu: DEFS-W-IV.432.102.2017
Wartość projektu: 149 261,04 PLN
Wartość dofinansowania: 141 797,98 PLN


Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu kompetencji 63 uczniów (w tym 30 dziewcząt i 33 chłopców) w okresie roku szkolnego 2017/2018 (od 01.09.2017 r. do 29.06.2018 r.) w Szkole Podstawowej w Domaszkowie poprzez objęcie ich wsparciem w ramach dodatkowych zajęć dydakcyjno - wyrównawczych, rozwijających kompetencje oraz wyposażenie i adaptacja pracowni matematycznej i przyrodniczej. KotwicaCele szczegółowe projektu:

    Zwiększenie jakości świadczonych przez szkoły usług edukacyjnych;
    Poprawa jakości i zwiększenie zakresu prowadzonej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Domaszkowie działalności dydaktyczno-naukowej;
    Utworzenie nowoczesnej bazy kształcenia przyszłych kadr gospodarki w sferze nauk przyrodniczych i matematycznych;
    Rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia,
    Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Powyższe cele zostaną osiągnięte dzięki prowadzeniu zajęć lekcyjnych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w nowocześnie wyposażonych pracowniach przyrodniczych i matematycznych. W pracowniach tych stworzone zostaną odpowiednie warunków pracy dla uczniów i nauczycieli, która na co dzień wymagać będzie ich zaangażowania w praktyczne działania np. prowadzenia obserwacji czy dokonywania pomiarów. Odpowiednie doposażenie szkoły w sprzęt i materiały zapewni dostęp do nich każdemu uczniowi oraz współpracę w zespole.

Oprócz obowiązkowych zajęć lekcyjnych w pracowniach szkoła planuje prowadzić 3 rodzaje zajęć dodatkowych dla uczniów:

    Zajęcia wyrównawcze - dla uczniów osiągających zaniżone wyniki w nauce - z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
    Zajęcia rozwijające - dla uczniów osiągających ponadprzeciętne wyniki w nauce – z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
    Zajęcia przygotowawcze do sprawdzianów - organizowane dla wszystkich uczniów w celu uzupełnienia i utrwalenia wiedzy przed planowanymi sprawdzianami i testami.

Realizacja projektu w szkole wiejskiej w Domaszkowie przyczyni się do niwelowania dysproporcji w wyposażeniu między szkołami miejskimi a wiejskimi. Projekt ten stwarza warunki do zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej.

DOCHARMONOGRAM FORM WSPARCIA.doc (63,00KB)

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 255
W tym miesiącu: 35583
Od początku: 24384475
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne