E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Zarządzenie Nr 208/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 13 listopada 2017 r.

Zarządzenie Nr 208/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 13 listopada 2017 r.

 

w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie do oceny przydatności do dalszego użytkowania

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1047) oraz § 4 ust. 2 Zarządzenia Nr 147/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącymi w dyspozycji Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, zarządzam co następuje:

§1

Powołuję Komisję Likwidacyjną składników majątku ruchomego w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie w następującym składzie:

 

  1. Artur Mendel - Przewodniczący Komisji,
  2. Monika Harasińska - Członek Komisji.
  3. Jerzy Sługocki - Członek komisji.

 

§2

  1. Komisja rozpocznie pracę z dniem powołania.
  2. Komisja do dnia 30 listopada 2017 r. dokona spisu składników rzeczowych majątku ruchomego, które utraciły wartość użytkową, posiadają wady lub uszkodzenia, a ich naprawa byłaby nieopłacalna, są technicznie przestarzałe.
  3. Komisja sporządzi protokół z przeprowadzonej oceny składników rzeczowych majątku ruchomego oraz propozycję dotyczącą dalszego użytkowania albo zakwalifikowania tych składników do kategorii majątku zużytego lub zbędnego, z przeznaczeniem do zagospodarowania.

§3

   Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Międzylesie.

 

§4

    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Tomasz Korczak

 

Międzylesie, dnia 13.11.2017 r.

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 976
W tym miesiącu: 40701
Od początku: 24172779
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne