Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:

Urząd Miasta i Gminy Międzylesie uruchomił specjalny nr kontaktowy w sprawie szczepień na koronawirusa 748126327 wew 15. Numer dedykowany jest osobom niepełnosprawnym oraz wykluczonym komunikacyjnie. Numer działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 15.00

Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY DOT. SPRZEDAŻY DZIAŁKI NIEZABUDOWANEJ NR 207/3 O POW. 0,1556 HA, OBRĘB JODŁÓW

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie  o g ł a s z a, że  dnia 20 października 2017 r. o godz. 10.00, w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, Plac Wolności 1, odbędzie się drugi przetarg ustny nieograniczony dot. sprzedaży n. wym. nieruchomości  wchodzącej w gminny zasób.

1.Położenie nieruchomości – obręb JODŁÓW, dz. 207/3 o pow. 0,1556 ha, SW1K/00044168/4.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w peryferyjnej strefie zabudowy miejscowości. Przez teren działki przebiega napowietrzna linia energetyczna niskiego napięcia. Centralnie przez teren działki przebiega pas dużych głazów, w obrębie którego występuje pojedynczo kilkudziesięcioletni drzewostan liściasty pochodzący z samosiewu, bez znaczenia gospodarczego. Teren wzdłuż pasa miejscowo podmokły Dostęp komunikacyjny z głównej drogi, asfaltowej przebiegającej przez Jodłów. Jeden z boków działki przylega bezpośrednio do potoku. Otoczenie nieruchomości stanowi rozproszona zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa.

2.Cena wywoławcza nieruchomości – 24.000 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych) brutto.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń. Sprzedaż następuje bez geodezyjnego okazania granic.

3.Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie: Przeznaczenie podstawowe – 10ME5/UT- Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniowo-rekreacyjną o podwyższonym standardzie ekologicznym oraz usługi turystyki.

4.Osoby przystępujące do przetargu obowiązane są wpłacić wadium w wysokości 1.200 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych), które należy uiścić w kasie Urzędu – pok. nr 3 /parter budynku/, lub na konto: Bank Spółdzielczy Kłodzko, o/ Bystrzyca Kłodzka nr 91 9523 1040 0100 2176 2001 0004 – najpóźniej do dnia 17 października  2017 r.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi.

Cena kupna nieruchomości, oraz koszty przygotowania dokumentacji formalno-prawnej  podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

5.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

6.Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg, jeżeli zaistnieje uzasadniona przyczyna, informując o tym niezwłocznie w formie ogłoszenia.

7.Informacji udziela referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1, pok. nr 17, w godz. 7.15 – 15.00 / tel. 074/ 8-126-327 wew. 14/.

Międzylesie, dnia  19.09.2017 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Sprawę prowadzi: Ewa Siwek

zdjęcia.jpeg

PDFMapa Ewidencyjna dz. 207_3.pdf

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 5313
W tym miesiącu: 147830
Od początku: 18291245
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne