Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 177/2017 z dnia 15.09.2017 r. w sprawie określenia formy i terminu pierwszego przetargu na zbycie działki niezabudowanej nr 190 o pow. 5,46 ha - obręb Boboszów.

Zarządzenie nr 177/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 15 września 2017 r.

w sprawie określenia formy i terminu pierwszego przetargu na zbycie działki niezabudowanej nr 190 o pow. 5,46 ha - obręb Boboszów.

Na podstawie § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), oraz w wykonaniu uchwały nr XXXIII/179/2013 Rady Miejskiej  w Międzylesiu z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie udzielenia  zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki nr 190 o pow 5,46 ha, obręb Boboszów – zarządzam co następuje:

§ 1

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki geodezyjnej nr 190 o pow. 5,46 ha, położonej w Boboszowie, KW SW1K/00044174/9, nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

§ 2

 1. Ustala się:
  1. termin przetargu na dzień 20.11.2017 r. godz. 1000,
  2. cenę wywoławczą nieruchomości na kwotę – 2.580.400 zł,
  3. wadium w pieniądzu w wysokości 5% ceny wywoławczej.
 1. Przetarg przeprowadzi komisja przetargowa powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie nr 24/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 30.01.2017 r.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 15 września  2017 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak