E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

                                                  Zarządzenie nr 130/2017

                                                                         Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

                                                  z dnia  26 czerwca 2017 r.

 

                  w sprawie naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie

 

             Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  z 2016 r,  poz. 902)

 

zarządzam, co następuje :

§ 1

1. Ogłosić i przeprowadzić nabór na stanowisko podinspektora w Referacie Finansowym Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie.

2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

1. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w § 1, podlega opublikowaniu w Biuletynie

    Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzylesiu.

2. Termin składania dokumentów aplikacyjnych wyznaczam do dnia 10 lipca 2017 r, do godz. 11.00

3. Termin rozpoczęcia analizy dokumentów aplikacyjnych ustalam na dzień 11 lipca  2017 r, do godz. 11.00.

 

§ 3

1. Analizę dokumentów  przeprowadzi Komisja w składzie :

 1. Sekretarz Miasta i Gminy – Aleksandra Kruk,
 2. Skarbnik Miasta i Gminy Międzylesie – Agata Ziental,
 3. Główny Księgowy Urzędu – Monika Makarska.

2. Sekretarz Miasta i Gminy w Międzylesiu Aleksandra Kruk powiadomi o naborze
      Powiatowy Urząd Pracy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i promocji rynku pracy
      oraz zapewni umieszczenie w BIP (www.bip.miedzylesie.pl) informacji o kandydatach
      spełniających kryteria z ogłoszenia o naborze.

3.  Komisja przedstawi Burmistrzowi protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów do
      podjęcia decyzji o zatrudnieniu.

 

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się do wykonania Sekretarzowi Miasta i Gminy Międzylesie.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                  BURMISTRZ

                                                                                                          / - /  Tomasz  Korczak    

   Załącznik do zarządzenia nr 130/2017

                                                         

 

 

 

                                                 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

                                                            z dnia 26 czerwca 2017 r..

 

O G Ł O S Z E N I E

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor  

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

w Referacie  Finansowym Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie

 

I. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI

Urząd Miasta i Gminy Międzylesie

Plac Wolności 1 Międzylesie

 

II. OKREŚLENIE STANOWISKA

 1. Stanowisko podinspektor
 2. Komórka organizacyjna – Referat Finansowy Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie.

 

III. OKREŚLENIE WYMAGAŃ

1. Wymagania niezbędne:

   1)  obywatelstwo polskie;

   2)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw  publicznych;

   3)  brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
        lub umyślne przestępstwo skarbowe;

   4)  nieposzlakowana opinia;

   5)  wykształcenie wyższe ekonomiczne.

      

2. Wymagania dodatkowe od kandydatów:

    1)   biegła znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, poczta elektroniczna),

 1. znajomość przepisów prawa, tj. ustawy o samorządzie gminnym, ustawy

o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy
o rachunkowości, ustawy o utrzymaniu czystości i porządków w gminach, Kodeksu postępowania administracyjnego,

 1. skrupulatność i rzetelność w prowadzeniu spraw na stanowisku pracy;
 2. inne kwalifikacje zawodowe, przydatne na stanowisku pracy.

 

IV. GŁÓWNE ZADANIA WYKONYWANE NA STANOWISKU PRACY

 1. prowadzenie urządzeń księgowo – ewidencyjnych zgodnie z przepisami,
 2. księgowanie dochodów,
 3. ewidencja należności zahipotekowanych,
 4. sporządzanie informacji, analiz, sprawozdawczości w ramach spraw wynikających
  z zakresu czynności, uzgadnianie sald i obrotów,
 5. ustalanie wysokości zaległości z tytułu opłat,
 6. prowadzenie korespondencji urzędowej,
 7. prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami stałymi, w tym:
 • prowadzenie ewidencji nieruchomości oraz ich właścicieli
 • rejestracja deklaracji i decyzji dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami    komunalnymi
 • automatyczna rejestracja deklaracji i opłat na podstawie wprowadzonych danych nieruchomości
 • wykonywanie czynności sprawdzających w celu ustalenia terminowości składania deklaracji, stwierdzenia formalnej ich poprawności oraz ustalenia stanu faktycznego objętego deklaracjami dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • wykonywanie kontroli w celu sprawdzenia wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów praw w w/w zakresie.
 1. sporządzanie dowodów księgowych zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy
  o rachunkowości i instrukcji obiegu dokumentów księgowych w zakresie oznaczania ich numerem identyfikacyjnym, wskazania kont na których ewidencjonuje się operacje, oznaczania datą i podpisem odpowiedzialnej za dekretacje dowodu.

 

 

V.  INFORMACJE O WARUNKACH  PRACY
     1)   praca na pełny etat,
     2)   praca w godzinach od 7:15 do 15:15 w poniedziałek, środę, czwartek i piątek oraz
           w godz. 8:00 do 16:00 w każdy wtorek.
     3)   wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca
           2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r, poz. 1786)
           oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Miasta  i Gminy Międzylesie,
     4)  wynagrodzenie wypłacane z dołu, na dwa dni przed dniem kończącym każdy miesiąc,
     5)  praca na komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
     6)  kontakty bezpośrednie i telefoniczne z klientami Urzędu,

 

VI.  WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W miesiącu poprzedzającym datę  upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

VII.  WYMAGANE DOKUMENTY

 1. list motywacyjny
 2. curriculum vitae (cv) wraz ze zdjęciem,
 3. kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dowodu osobistego (obie strony),
 4. dokumenty potwierdzające wykształcenie  (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem),
 5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe oraz nie toczącym się postępowaniu karnym,
 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni
  z praw publicznych
 7. świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub zaświadczenie aktualnego pracodawcy stwierdzające staż pracy (inne dokumenty według uznania kandydata),
 8. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
  z 2016 r,  poz. 922 ze zm.) w celach przeprowadzenia naboru.

 

VIII. OKREŚLENIE TERMINU I MIEJSCA SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych i opisanych odpowiednio kopertach na adres: Urząd Miasta i Gminy Międzylesie, pl. Wolności 1, 57-530 Międzylesie, z dopiskiem:

”Nabór na stanowisko podinspektora ds.  księgowości

- w terminie do 10 lipca 2017 r. do godz. 11.00 w pok. nr 7 (sekretariat Urzędu).

W przypadku przesyłki pocztowej ważny jest dzień jej wpływu do Urzędu (data stempla

pocztowego – data nadania nie ma znaczenia).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.miedzylesie.pl

Pracownikiem upoważnionym do bezpośrednich kontaktów z kandydatami jest Skarbnik Miasta i Gminy Międzylesie Agata Ziental  tel. 74 8126 327 lub 74 9126 347.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE

doc03744320170712141408_001.jpeg

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 707
W tym miesiącu: 51542
Od początku: 24242559
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne