E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DOT. SPRZEDAŻY DZIAŁKI NIEZABUDOWANEJ NR 124/2 O POW. 0,09 HA, OBRĘB NAGODZICE

  OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie  o g ł a s z a, że  dnia 19 maja 2017 r. o godz. 10.00, w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, Plac Wolności 1, odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony dot. sprzedaży n. wym. nieruchomości  wchodzącej w gminny zasób.

1.Położenie nieruchomości – obręb NAGODZICE, dz. 124/2 o pow. 0,09 ha, sW1K/00044170/1.

2.Nieruchomość gruntowa położona w peryferyjnej strefie zabudowy miejscowości, przy drodze krajowej nr 33 prowadzonej do Czech. Na działce zlokalizowany jest słup napowietrznej linii niskiego napięcia

3.Cena wywoławcza nieruchomości – 23.900 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset złotych) brutto.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń. Sprzedaż następuje bez geodezyjnego okazania granic.

4.Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie: Przeznaczenie podstawowe – 14MN38- Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą lub bliźniaczą.

5.Osoby przystępujące do przetargu obowiązane są wpłacić wadium w wysokości 1.200 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych), które należy uiścić w kasie Urzędu – pok. nr 3 /parter budynku/, lub na konto: Bank Spółdzielczy Kłodzko, o/ Bystrzyca Kłodzka nr 91 9523 1040 0100 2176 2001 0004 – najpóźniej do dnia 16 maja  2017 r.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi.

Cena kupna nieruchomości, oraz koszty przygotowania dokumentacji formalno-prawnej  podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

6.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

7.Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg, jeżeli zaistnieje uzasadniona przyczyna, informując o tym niezwłocznie w formie ogłoszenia.

8.Informacji udziela referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1, pok. nr 17, w godz. 7.15 – 15.00 / tel. 074/ 8-126-327 wew. 14/.

Międzylesie, dnia  14.04.2017 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

PDFMapa ewidencyjna.pdf (146,82KB)

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 819
W tym miesiącu: 54714
Od początku: 24073072
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne