Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 69/2017 z dnia 29.03.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Zarządzenie nr 69/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.), uchwały nr XVI/74/2016 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Międzylesie, oraz zarządzenia nr 76/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych uregulowań dotyczących realizacji uchwały nr XVI/74/2016 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Międzylesie – zarządzam co następuje:

§ 1

Podać do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości gruntowe położone w miejscowościach Roztoki, Długopole Górne, Domaszków, Nowa Wieś, Szklarnia, Smreczyna i Międzylesie, wykazanych w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 29 marca 2017 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 

Załącznik                      

do Zarządzenia nr 69/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 29 marca 2017 r

WYKAZ NR 11/2017

BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

 

Powierzchnia w ha przeznaczona do dzierżawy

 

 

Opis nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego

 

 

Wysokość czynszu rocznego w zł

 

 

Termin wnoszenia czynszu

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania                  w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

  1. 1.

Roztoki

dz. 33/8

 SW1K/00044169/1

1,96 ha

Działka gruntowa niezabudowana

19ZLp2

 – tereny projektowanych lasów i zadrzewień

196,00 zł*

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku

Dzierżawa do 5 lat

  1. 2.

Długopole Górne

dz. 630/5

SW1K/00043825/1

0,09 ha

Działka gruntowa niezabudowana

5R7

 - tereny użytków rolnych – uprawy polowe

9,00 zł*

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku

Dzierżawa do 5 lat

  1.  

Domaszków

dz. 327/1

Kłodzko 52793

 

0,8617 ha

Działka gruntowa niezabudowana

4MN9/RM

– tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowa zagrodowa w gosp. hodowanych i ogrodniczych

86,17 zł*

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku

Dzierżawa do 5 lat

  1.  

Nowa Wieś

dz. 183/4

SW1K/00043829/9

 

1,94 ha

Działka gruntowa niezabudowana

16R35

- tereny użytków rolnych – uprawy polowe

 

194,00 zł*

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku

Dzierżawa do 5 lat

  1.  

Szklarnia

dz. 227/2

SW1K/00043824/4

0,1781 ha

Działka gruntowa niezabudowana

22MN2/ME

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowa mieszkaniowo-rekreacyjna o podwyższonym standardzie ekologicznym

17,81 zł*

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku

Dzierżawa do 5 lat

  1.  

Smreczyna

dz. 8

SW1K/00044172/5

3,41 ha

Działka gruntowa niezabudowana

17R11

- tereny użytków rolnych – uprawy polowe

341,00 zł*

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku

Dzierżawa do 5 lat

  1.  

Międzylesie

dz. 3

SW1K/00044171/8

 

0,2423 ha

Działka gruntowa niezabudowana

1R9

- tereny użytków rolnych – uprawy polowe

24,23 zł*

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku

Dzierżawa do 5 lat

* Wydzierżawiającemu przysługuje prawo corocznej waloryzacji czynszu dzierżawnego, który raz w roku do 1 marca waloryzowany jest w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni. Zmniejszenie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni nie powoduje waloryzacji czynszu

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie tj. od dnia 29.03.2017 r. do dnia 19.04.2017 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.

Informacji udziela Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 74 8 126 327 wew. 27).

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2362
W tym miesiącu: 199482
Od początku: 22823152
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne