Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dotacje na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowy indywidualnych ujęć wody

 

Rada Miejska w Międzylesiu na sesji w dniu 7 lutego 2017 r. podjęła uchwały:

  1. Nr XXV/134/2017 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych ujęć wody na terenie Gminy Międzylesie,
  2. Nr XXV/135/2017 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Międzylesie.

Uchwały podlegały nadzorowi Wojewody Dolnośląskiego, Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz zgłoszeniu do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Obecnie oczekujemy na stanowisko Prezesa UOKiK w trybie ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.

o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.