E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

FUNDUSZ MIKROPROJEKTÓW W GMINIE MIĘDZYLESIE

loga unijne oznakowanie male.jpeg

FUNDUSZ MIKROPROJEKTÓW  W GMINIE MIĘDZYLESIE

 

W dniach 13-14 marca 2017 roku w Nowej Rudzie odbyło się posiedzenie Europejskiego Komitetu Sterującego, który zatwierdził dofinansowanie do projektów złożonych przez gminę Międzylesie :

- dla projektu pn. „Turystyka szansą na rozwój pogranicza polsko – czeskiego” realizowanego przez gminę Międzylesie i gminę Červená Voda w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 - Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis. Całkowite wydatki w ramach projektu wyniosą 61 054,20 Euro . Dofinansowanie z EFRR kształtuje się na poziomie 85% całości wydatków.

Celem projektu jest wykorzystanie istniejącego potencjału przyrodniczego, kulturowego i informacyjnego, skierowanego na promocje i wspólne polsko-czeskie działania oraz na rozwój turystyki na pograniczu. Po stronie polskiej w miejscowości Goworów zostanie utworzona przyrodniczo - historyczna ścieżka turystyczna, która będzie wyposażona w 2 tablice informacyjne oraz przystanek dla turystów odwiedzających region.  Po stronie czeskiej w ramach projektu zostanie wybudowana wiata turystyczna z ławostołami i kamiennym kominkiem. W wiacie umieszczone zostaną eksponaty edukacyjne będące replikami pędzli i szczotek – nawiązanie do  tradycji rzemiosła na terenie gminy Červená Voda..

dla projektu pn. "Plan wykorzystania drobnych zabytków sakralnych w celu zwiększenia odwiedzalności",  realizowanego przez gminę Międzylesie i gminę Červená Voda w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 - Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis. Całkowite wydatki w ramach projektu wyniosą 23846,70 Euro . Dofinansowanie z EFRR kształtuje się na poziomie 85% całości wydatków.

 W ramach projektu po stronie polskiej w miejscowości Domaszków na drodze (DR80,DR167) umieszczone są XIX wieczne kapliczki, przy kapliczkach zostaną utworzone miejsca spoczynkowe zainstalowane stoły wraz z ławeczkami oraz stojaki na rowery i umieszczone tablice informacyjne. Po stronie czeskiej w ramach projektu zostanie wykonana dokumentacja historyczna opisująca owe kapliczki na pograniczu polsko –czeskim i wydana zostanie publikacja opisująca kapliczki.

Projekt pod nazwą ” Zabytki sakralne świadectwem wspólnego dziedzictwa historycznego pogranicza polsko-czeskiego”  również  uzyskał poparcie i został skierowany do realizacji przez gminę Międzylesie i Obec Bačetín. Budżet projektu wynosi 63 625 euro, z tego 30 011 eur po stronie polskiej. Dofinansowanie projektu wynosi 85 %.

Projekt ma na celu większe wykorzystanie bogactwa kulturowo-historycznego polsko-czeskiego pogranicza. Głównym działaniem po stronie polskiej będzie renowacja kolumny maryjnej na rynku w Międzylesiu. Pochodzący z 1698 roku obiekt jest jednym z najbardziej charakterystycznych i najcenniejszych elementów międzyleskiego rynku. Planowo prace rozpoczną się w maju i potrwają około trzech miesięcy. Będą prowadzone przez wyspecjalizowaną firmę pod nadzorem wojewódzkiego konserwatora zabytków. Po stronie czeskiej najważniejsze działania to stworzenie ścieżki historyczno-dydaktycznej imienia znanego malarza pochodzącego z Bačetína oraz zbudowanie dzwonnicy i udostępnienie kaplicy św. Anny w Sudínie. Produktom projektu będą towarzyszyć wspólne działania promocyjne.

 

W ramach projektu  " Hej kolęda, kolęda... bożonarodzeniowe tradycje i obrzędy na pograniczu  polsko-czeskim " gmina Międzylesie będzie współpracować z Parterem projektu - gminą Červená Voda. Projekt składa się  z kilku  działań  mających  na celu podjęcie i  rozwój poziomu współpracy  i integracji  pomiędzy szkołami, stowarzyszeniami,  placówkami kulturalno-oświatowymi   w regionie przygranicznym  poprzez aktywny udział  w wydarzeniach kulturalnych związanych ze świętami Bożego Narodzenia.

Całkowity koszt realizacji projektu 19780 euro

 

 

Od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 Zespół Szkół w Międzylesiu realizować będzie projekt „Śladami Lecha i Czecha” finansowany z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w ramach Funduszu mikroprojektów Glacensis.

Celem projektu jest obniżenie barier kulturowych pomiędzy Polakami i Czechami przez wzajemne poznanie, wizyty dzieci i kadry dydaktycznej, obniżenie barier komunikacyjnych pomiędzy Polakami i Czechami, kontynuowanie i wspieranie współpracy transgranicznej między dwiema szkołami w dziedzinach społecznej, kulturalnej i rekreacyjno-edukacyjnej, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w wyżej wymienionych obszarach, np. wykorzystanie czeskich doświadczeń w realizacji działań sportowych wśród dzieci i młodzieży szkolnej, propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku, efektywnego spędzania wolnego czasu, podtrzymanie tożsamości i tradycji.

Dzięki naszemu projektowi polepszy się komunikacja i pogłębi współpraca między instytucjami, społecznościami lokalnymi na terenie przygranicza kralicko-międzyleskiego, ponieważ przewidujemy naukę języków. Dzięki temu, że pracować będziemy z dziećmi i młodzieżą zapobiegniemy stereotypowemu myśleniu o sobie nawzajem. Będziemy promować współpracę transgraniczną, poprzez przygotowanie wspólnych publikacji, stron internetowych i wystaw, podniesiemy poziom wiedzy o wspólnie zamieszkiwanym obszarze poprzez działania o charakterze sportowym i rekreacyjnym. Realizacja projektu i jego promocja spowoduje zmiany w obszarze zainteresowania zasobami przyrodniczymi i kulturowymi, zwiększy się współpraca społeczności lokalnych w regionie przygranicznym i zwiększy się współpraca między instytucjami na naszym terenie. Poprzez odwołanie się do wspólnych pozytywnych momentów w historii obydwu krajów ( uczestnictwo w wycieczkach poza obszarem wsparcia) poznamy miejsca związane ze wspólna historią.

Kwota dofinansowania to 19660 euro.

Harmonogram działań:

  1. Promocja projektu
  2. Kwiecień/maj 2017 - Lekcje języka polskiego i czeskiego po 4 godziny (8 spotkań)

40 osób z obu szkół (po 20 uczniów z każdej szkoły).

  1. Maj 2017 – Wycieczka piesza/rajd na Śnieżnik

46 osób ( 23 CZ, 23PL).

  1. Maj 2017 – Dni Europejskie, Dzień Czeski

100 uczestników (40CZ, 60PL).

  1. Czerwiec 2017 – Średniowieczny polsko –czeski Dzień Dziecka

udział 200 uczniów w tym 80 z Czech i 120 z Polski.

  1. Czerwiec 2017 - Wycieczka rowerowa “Trasy rowerowe Międzylesia”

Liczba osób biorących udział: 26 osób (PL13, CZ 13).

  1. Październik 2017 - Wycieczka do Gniezna 2 dni

W działaniu weźmie udział 46 uczestników ( 23 CZ i 23 PL)

  1. Listopad/Grudzień – Warsztaty bożonarodzeniowe, choinka międzyleska

23 uczestników (11CZ, 12PL).

  1. Styczeń/Luty 2018 - Warsztaty teatralno-językowe

16 osób (8 Czechów i 8 Polaków).

  1. Marzec 2018 - Polsko-czeski dzień podsumowujący projekt

Zaproszeni goście z instytucji samorządowych z Czech i Polski, społeczność szkolna z Zespołu Szkół w Międzylesiu i Zakladni  Szkola z Kralik, osoby zainteresowane wydarzeniem i biorące udział w poszczególnych działaniach - łącznie 200  osób w tym 60 Czechów.

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 278
W tym miesiącu: 43207
Od początku: 24175285
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne