E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 52/2017 z dnia 07.03.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu do sprzedaży udziału gminnego w wys. 1/10 cz. w nieruchomości zabudowanej nr dz. 406 o pow. 0,6964 ha, obręb Międzylesiu.

Zarządzenie nr 52/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 07 marca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu do sprzedaży udziału gminnego w wys. 1/10 cz. w nieruchomości zabudowanej nr dz. 406 o pow. 0,6964 ha, obręb Międzylesiu.

Na podstawie art.  35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) – zarządzam co następuje:

§ 1

Podać do publicznej wiadomości informację o sprzedaży udziału gminnego w wys. 1/10 cz. w nieruchomości gruntowej zabudowanej w granicach działki nr 406 o pow. 0,6964 ha, SW1K/00011705/1, położonej w Międzylesiu Międzylesie, wykazanej w załączniku do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 07 marca 2017 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Załącznik

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

Nr 52/2017 z dnia 07 marca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu do sprzedaży udziału gminnego w wys. 1/10 cz. w nieruchomości zabudowanej nr dz. 406 o pow. 0,6964 ha, obręb Międzylesiu.

.Wykaz nr  9/2017

Lp.

Oznaczenie

Treść

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Obręb Międzylesie

dz. 406

SW1K/00011705/1

2.

Powierzchnia nieruchomości

0,6964 ha

3.

Opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest w pośredniej strefie zabudowy w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej. Działka zabudowana jest budynkami gospodarczymi w układzie zagrodowym , związanymi z funkcjonowaniem byłego gospodarstwa rolnego. Dostęp komunikacyjny dobry. Na udział gminny w 1/10 cz. składają się pomieszczenia zlokalizowane w budynkach gospodarczych nr 2 i 5. Stan techniczny zużycia obu budynków określa się na 95 %. Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 146,28 m2.     

4.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

U13 - tereny pod zabudowę usługową.

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

-

6.

Cena nieruchomości

Cena gruntu –  14.500 zł brutto

 

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

-

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

-

9.

Termin wnoszenia opłat

-

10.

Zasady aktualizacji opłat

-

11.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż w drodze przetargu

12.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

18.04.2017 r.

 

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia  07.03.2017 r. do dnia 29.03.2017 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.

Informacji udziela Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 877
W tym miesiącu: 54772
Od początku: 24073130
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne