Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Projekt: „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW”

Projekt: „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH
MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW” w ramach RPO WD 2014-2020,
Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”.


loga projektu.jpeg

Agencja Rozwoju Regionalnego "AGROREG" S.A. jako Partner Projektu rozpoczęła realizację i od 23.02.2017r. rekrutację do projektu "PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW" na obszarze powiatów: kłodzkiego, dzierżoniowskiego i ząbkowickiego. 

projekt ue logo.jpeg

Projekt ten przewiduje wsparcie przedsiębiorców z sektora MMŚP z wykorzystaniem BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH - www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Oferujemy dofinansowanie usług rozwojowych dla MMŚP – od 50% do 80% wartości danej usługi rozwojowej, które będzie odbywało się z wykorzystaniem systemu refundacji połączonej z promesą.

2017_02_22_Dz_8_6_PLAKAT_A3_AGROREG_1_str.jpeg
 

Projekt ten przewiduje wsparcie przedsiębiorców z sektora MMŚP z wykorzystaniem BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Baza usług rozwojowych
www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

CEL PROJEKTU: Wsparcie przedsiębiorców z sektora MMŚP oraz ich pracowników w formie doradztwa w zakresie określenia ich potrzeb rozwojowych i korzystania z Bazy Usług Rozwojowych oraz dofinansowanie wybranych usług rozwojowych pozwalających, w szczególności na nabycie lub potwierdzenie kwalifikacji osób pracujących, usprawnienie procesów lub obszarów działania przedsiębiorstwa bądź częściową lub całkowitą zmianę profilu działalności.

UCZESTNICY PROJEKTU: Projekt skierowany jest do dolnośląskich przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw spełniających kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze województwa dolnośląskiego oraz do ich pracowników wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę.

Więcej informacji na stronie internetowej www.agroreg.com.pl , dział Oferta, BUR (działanie 8.6) - LINK

Kontakt:

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO AGROREG S.A.

Realizuje działania w SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM
(powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, ząbkowicki)
BIURO PARTNERA: Kłodzka 27, 57-402 Nowa Ruda, tel. 74 872 97 47, 74 872 50 25
e-mail:

lub

Dzierżoniowski Inkubator Przedsiębiorczości,  ul. Świdnicka 38, pokój 29, Aleksandra Butrym, tel.: 513 906 875, tel.: Małgorzata Gontowska 513 906 956.

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2088
W tym miesiącu: 204614
Od początku: 22828284
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne