Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 31/2017 z dnia 10.02.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej nr 60/3 obręb Goworów, przeznaczonej do dzierżawy.

Zarządzenie nr 31/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 10 lutego  2017 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej nr 60/3 obręb Goworów, przeznaczonej do dzierżawy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.    z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 25 ust. 1,  art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.), § 9 ust. 1 uchwały nr XVI/74/2016 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Międzylesie, oraz § 1 ust. 3 zarządzenia nr 201/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę, najem nieruchomości na cele nierolnicze – zarządzam co następuje:

§ 1

Podać do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do dzierżawy na okres 5 lat w drodze przetargu, cześć działki 60/3 o pow. do wydzierżawienia 0,02 ha, SW1K/00044173/2, obręb Goworów, wykazanej
w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 10 lutego  2017 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Załącznik

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

Nr 31/2017  z dnia 10 lutego  2017 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej nr 60/3 obręb Goworów, przeznaczonej do dzierżawy.

 

Wykaz nr  6/2017

Lp.

Oznaczenie

Treść

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

Goworów

dz. 60/3

SW1K/00044173/2

2.

Powierzchnia nieruchomości

Pow. do wydzierżawienia 0,02 ha

3.

Opis nieruchomości

Działka  niezabudowana

4.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

W MPZP – w cz. MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca , w cz. 8R6 – tereny rolne.

Przeznaczenie jako tereny zielone i rekreacyjne.

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

-

6.

Cena nieruchomości

-

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

-

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Roczny czynsz dzierżawny w wysokości

 

100 zł

9.

Terminy wnoszenia opłat

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku

10.

Zasady aktualizacji opłat

-

11.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Dzierżawa do 5 lat

12.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

-

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia 10.02.2017 r. do dnia 03.03.2017 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.

Informacji udziela Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1440
W tym miesiącu: 1440
Od początku: 22849839
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne