Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 34/2017 z dnia 10.02.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży – dz. 124/6 o pow. 0,02 ha, obręb Nagodzice.

Zarządzenie nr 34/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 10 lutego 2017 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży – dz. 124/6 o pow. 0,02 ha, obręb Nagodzice.

Na podstawie art.  35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Nr XXIV/129/2016 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych nr 124/2 o pow. 0,09 ha, oraz nr 124/6 o pow. 0,02 ha, obręb Nagodzice – zarządzam co następuje:

§ 1

Podać do publicznej wiadomości informację o sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki nr 124/6 o pow. 0,02 ha, SW1K/00044170/1, położonej w Nagodzicach, wykazanej w załączniku do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 10 lutego 2017 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Załącznik

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

Nr 34/2017 z dnia 14 lutego 2017 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży – dz. 124/6 o pow. 0,02 ha, obręb Nagodzice.

Wykaz nr  4/2017

 

Lp.

Oznaczenie

Treść

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Obręb Nagodzice

dz. 124/6

SW1K/00044170/1

2.

Powierzchnia nieruchomości

0,02 ha

3.

Opis nieruchomości

Nieruchomość wchodzi w skład nieruchomości zabudowanej Nagodzice 30.Teren działki częściowo plaski, częściowo stromo opadający w kierunku potoku, przy potoku porośnięta samosiewkami kilkunastoletnich drzew, bez znaczenia gospodarczego.

4.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

14KDD - tereny pod wewnętrzną drogę dojazdową

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

-

6.

Cena nieruchomości

Cena gruntu –  2.800 zł brutto

 

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

-

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

-

9.

Termin wnoszenia opłat

-

10.

Zasady aktualizacji opłat

-

11.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela działki sąsiedniej nr 128

12.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

31.03.2017 r.

 

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia  10.02.2017 r. do dnia 03.03.2017 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.

Informacji udziela Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak