E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

ROK 2017 - ZAMÓWIENIA

39. Całoroczne utrzymanie w czystości ulic, dróg, chodników, schodów, alejek, innych ciągów komunikacyjnych znajdujących się na terenie miasta Międzylesie oraz opróżnianie koszów ulicznych - nr postępowania ITiG.271.38.2017 r. z dnia 19.12.2017 r.

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: JPEGInformacja z wyboru najkorzystniejszej oferty.jpeg (53,03KB)

Informacja z otwarcia ofert: JPEGInformacja z otwarcia ofert.jpeg (50,61KB)

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami: PDFZapytanie ofertowe.pdf (5,52MB)DOCXZałącznik nr 1.docx (916,20KB)DOCXZałącznik nr 2.docx (914,11KB)DOCXZałącznik nr 3.docx (914,10KB)

Termin składania ofert do 28.12.2017 r. do godz. 11:00.

38. Przyjęcie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Międzylesie - nr postępowania ITiG.271.37.2017 r. z dnia 11.12.2017 r.

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO: JPEGUnieważnienie zapytania ofertowego.jpeg (33,76KB)

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami: PDFZapytanie ofertowe z 11.12.2017.pdf (1,42MB)DOCXzalacznik nr 1.docx (254,15KB)DOCXzalacznik nr 2.docx (259,68KB)DOCXzalacznik nr 3.docx (252,40KB)

Termin składania ofert w wersji elektronicznej: do 18.12.2017 r. do godz. 12:00.

37. Zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach programu „Aktywna tablica”.- nr postępowania Oś.271.36.2017 z dnia 29.11.2017 r.  

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (317,26KB)

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (328,64KB)

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami: PDFzapytanie ofertowe.pdf (1,63MB)PDFzałącznik nr 1.pdf (1,20MB)DOCformularz_ofertowy-zał.-2.doc (61,00KB)PDFzałącznik nr 3.pdf (2,03MB)PDFzałącznik nr 4.pdf (327,51KB)PDFzałącznik nr 5.pdf (475,83KB)

Termin składania ofert: 06 grudnia 2017 r. do godz. 11:30

36. Usuwanie uszkodzeń publicznej drogi gminnej Nr 119972D w km 0+011,7-0+181 na działce 221 oraz zjazdu w km 0+096 na działce nr 85/3 do 83/3 w Nowej Wsi o łącznej długości 203,3 mb. - nr postępowania ITiG.271.35.2017 z dnia 28.11.2017 r.  

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: JPEGInformacja z wyboru najkorzystniejszej oferty.jpeg (61,78KB)

Informacja z otwarcia ofert: JPEGInformacja z otwarcia ofert.jpeg (58,66KB)

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami: PDFzapytanie ofertowe z dnia 28.11.2017 r..pdf (5,29MB)DOCZał. nr 1 - formularz ofertowy.doc (703,00KB)DOCZał. nr 2 kosztorys ofertowy.doc (725,00KB)

Termin składania ofert: 04 grudnia 2017 r. do godz. 09:00

 

35. Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni przyrodniczej oraz matematycznej w związku z realizacją projektu pn. „Podniesienie kompetencji wśród uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Przyjaciół Dzieci Samorządowa Szkoła Podstawowa w Domaszkowie” w ramach RPO WD 2014-2020  Oś Priorytetowa 10 Edukacja Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (427,93KB)

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (447,61KB)

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami: PDFzaproszenie do postępowania.pdf (1,49MB)PDFplikzal nr 1 opis zamowienia.pdf (255,86KB)DOCzal nr 2_formularz oferty.doc (454,00KB)PDFplikzal nr 3_wzor umowy.pdf (191,10KB)

Termin składania ofert: 05 grudnia 2017 r. do godz. 12;00

34. Wyposażenie stadionów na terenie gminy Międzylesie - Nr ITiG.271.33.2017 z dnia 27.10.2017 r.:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Z DNIA 07.11.2017..pdf (1,96MB)

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (736,94KB)

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami:

Termin składania ofert w wersji elektronicznej: 03.11.2017 r. do godz. 8:00.

PDFITiG.271.33.2017_Zapytanie ofertowe_Wyposażenie stadionów.pdf (940,50KB)

DOCXZałącznik nr 1.docx (562,97KB)

DOCXZałącznik nr 2.docx (538,02KB)

DOCXZałącznik nr 3.docx (20,17KB)

DOCXZałącznik nr 4.docx (18,27KB)

DOCXZałącznik nr 5.docx (19,97KB)

DOCXZałącznik nr 6.docx (18,36KB)

DOCXZałącznik nr 7.docx (18,30KB)

DOCXZałącznik nr 8.docx (17,96KB)

DOCXZałącznik nr 9.docx (25,60KB)

DOCXZałącznik nr 10.docx (24,88KB)

DOCXZałącznik nr 11.docx (19,16KB)

DOCXZałącznik nr 12.docx (17,53KB)

PDFZałącznik nr 13.pdf (409,69KB)

33. Wyposażenie stadionów na terenie gminy Międzylesie - Nr ITiG.271.32.2017 z dnia 20.10.2017 r.:

Częściowe unieważnienie zapytania ofertowego: JPEGInformacja o częściowym unieważnieniu zapytania.jpeg (28,53KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części nr I: JPEGInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.jpeg (44,74KB)

Informacja z otwarcia ofert: JPEGInformacja z otwarcia ofert.jpeg (44,22KB)

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami:

PDFITiG.271.32.2017_Zapytanie ofertowe_Wyposażenie stadionów.pdf (1,72MB)
DOCXZałącznik nr 1.docx (561,03KB)
DOCXZałącznik nr 2.docx (539,15KB)
DOCXZałącznik nr 3a.docx (23,94KB)
PDFZałącznik nr 3b.pdf (469,31KB)
PDFZałącznik nr 3c.pdf (422,70KB)
PDFZałącznik nr 3d.pdf (323,98KB)
PDFZałącznik nr 3e.pdf (486,46KB)
DOCXZałącznik nr 4.docx (18,10KB)
DOCXZałącznik nr 5.docx (19,62KB)
DOCXZałącznik nr 6.docx (18,04KB)
DOCXZałącznik nr 7.docx (17,26KB)
DOCXZałącznik nr 8.docx (18,59KB)
DOCXZałącznik nr 9.docx (28,01KB)
DOCXZałącznik nr 10.docx (24,64KB)
DOCXZałącznik nr 11.docx (20,21KB)
PDFZałącznik nr 12.pdf (460,71KB)

Termin składania ofert: 27.10.2017 r. do godz. 11:00.

32. Wykonanie ewidencji dróg gminnych oraz drogowych obiektów inżynierskich wraz z fotorejestracją fotometryczną pasa drogowego. Wykonanie przeglądów pięcioletnich stanu technicznego dróg i drogowych obiektów inżynierskich położonych na terenie Gminy Międzylesie - Nr ITiG.271.31.2017 z dnia 17.10.2017 r.:

UWAGA !!!

Unieważnienie zapytania ofertowego: PDFUnieważnienie zapytania.pdf (368,51KB)

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami:PDFITiG.271.31.2017_Zapytanie ofertowe_Ewidencja oraz przeglądy dróg i mostów.pdf (1,96MB)PDFZałącznik nr 1.pdf (414,26KB)DOCXZałącznik nr 1.docx (953,95KB)DOCXZałącznik nr 2.docx (953,66KB)PDFZałącznik nr 2.pdf (401,63KB)PDFZałącznik nr 3.pdf (1,58MB)PDFZałącznik nr 4.pdf (1,61MB)PDFZałącznik nr 5.pdf (407,61KB)

Termin składania ofert: 24.10.2017 r. do godz. 11:00.

31. Przebudowa drogi transportu rolnego w ramach zadania pn. "ROZTOKI droga dojazdowa do gruntów rolnych"- Nr ITiG.271.30.2017 z dnia 29.09.2017 r.:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:JPEGInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.jpeg (49,03KB)

Informacja z otwarcia ofert: JPEGInformacja z otwarcia ofert.jpeg (46,65KB)

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami:PDFZapytanie ofertowe z dnia 29.09.2017 r..pdf (5,03MB)DOCStrona tytułowa -Roztoki przebudowa drogi.doc (4,49MB)DOCOpis techniczny - Roztoki przebudowa drogi.doc (18,11MB)DOCSS Strona tytułowa Droga w Roztokach.doc (38,00KB)DOCD000000- Wymagania ogólne - Droga w Roztokach.doc (159,00KB)DOCD010000-roboty pomiarowe - Droga w Roztokach.doc (59,50KB)DOCD040000- podbudowy - profilowanie i zagęszczanie podłoża - Droga w Roztokach.doc (68,00KB)DOCD040402-podbudowy z kruszywa łamanego - Droga w Roztokach.doc (98,50KB)DOCD050000- nawierzchnie warstwa wiążąca, ścieralna - Droga w Roztokach.doc (127,50KB)DOCD080101- krawężniki - Droga w Roztokach.doc (104,00KB)PDFROZTOKI - PLAN SYTUACYJNY.pdf (1,33MB)PDFROZTOKI - PRZEKRÓJ KONTRUKCYJNY B-B KM 0+095.pdf (323,54KB)PDFROZTOKI - PRZEKRÓJ KONTRUKCYJNY C-C KM 0+127.pdf (392,61KB)

Termin składania ofert: 06.10.2017 r. do godz. 11:00.

30. Zakup kotła gazowego dla UMiG Międzylesie- Nr OR.271.29.2017 z dnia 18.09.2017 r.:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyJPEGnajkorzystniejsza oferta.jpeg (33,19KB)

Informacja z otwarcia ofert: JPEGinformacja z otwarcia ofert.jpeg (27,89KB)

Treść zapytania ofertowego: PDFzapytanie ofertowe.pdf (599,12KB)PDFformularz oferty.pdf (172,91KB)

Termin składania ofert: 25.09.2017 r. do godz. 11:00.

29. Konserwacja elementów wykończeniowych Ratusza w Międzylesiu, Plac Wolności 1, 57-530 Międzylesie- Nr ITiG.271.28.2017 z dnia 01.09.2017 r.:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyJPEGInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.jpeg (50,39KB)

Informacja z otwarcia ofert: JPEGInformacja z otwarcia ofert z dnia 11.09.2017 r..jpeg (48,32KB)

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami: PDFZapytanie ofertowe z dnia 01.09.2017 r..pdf (5,64MB)DOCXZapytanie ofertowe z dnia 01.09.2017 r..docx (707,86KB)

Termin składania ofert: 11.09.2017 r. do godz. 11:00.

28. Konserwacja nawierzchni z bruku kamiennego w ulicy Syrokomli w Międzylesiu - ITiG.271.27.2017 z dnia 25.08.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: JPEGInforamcja z wyboru najkorzystniejszej oferty..jpeg (47,71KB)

Informacja z otwarcia ofert: JPEGInformacja z otwarcia ofert.jpeg (47,14KB)

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami: PDFzapytanie ofertowe z 25.08.2017 r..pdf (3,78MB)

Termin składania ofert: 04.09.2017 r. do godz. 11:00.

UWAGA !!! Termin otwarcia ofert 04.09.2017 r. o godz. 11:15

27. Wykonywanie usługi koordynatora projektu w związku z realizacją projektu pn. „Podniesienie kompetencji wśród uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Przyjaciół Dzieci Samorządowa Szkoła Podstawowa w Domaszkowie” w ramach RPO WD 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Edukacja Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Informacja z otwarcia ofert:

SWScan00767.jpeg

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

SWScan00766.jpeg

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami: PDFzapytanie ofertowe.pdf (7,01MB)
DOCzał. 1 - oferta-1.doc (94,50KB)
DOCzał 2.doc (81,50KB)

DOCzał. 3.doc (85,00KB)
 

Termin składania ofert: 04.09.2017 r. do godz. 12:00.

26. Zakup samochodu BUS 9-osobowego.

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami: PDFZaproszenie do zlozenia oferty.pdf (5,70MB)
DOCXformularz_ofertowy - załacznik.docx (18,62KB)
 

Informacja z otwarcia ofert: zakup samochodu

informacja z otwarcia ofert.jpeg

Informacja o wyborze oferty:

informacja o wyborze oferty.jpeg

Termin składania ofert: 06.09.2017 r. do godz. 12:00.

 

25. Konserwacja elementów wykończeniowych Ratusza w Międzylesiu, Plac Wolności 1, 57-530 Międzylesie- Nr ITiG.271.24.2017 z dnia 22.08.2017 r.:

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO: JPEGInformacja o unieważnieniu zapytania ofertowego.jpeg (34,95KB)

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami: PDFzapytanie ofertowe z dnia 22.08.2017.pdf (7,73MB)DOCXZapytanie ofertowe z dnia 22.08.2017 r..docx (707,93KB)

UWAGA!!!!!!!

Termin składania ofert: 30.08.2017 r. do godz. 11:00.

24. Projekt folderu promocyjnego w ramach projektu  pn. „Zabytki sakralne świadectwem wspólnego dziedzictwa historycznego pogranicza polsko-czeskiego“ - Nr OR.042.KM.2.2017 z dnia 21.08.2017 r. :

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty:PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (414,10KB)

Informacja z otwarcia ofert: PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf (397,69KB)

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami: PDFzapytanie ofertowe - folder.pdf (2,69MB)

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego: PDFwyjasnienie do zapytania ofertowego.pdf (348,86KB)

Termin składania ofert: 28.08.2017 r. do godz. 11:00.

23. Dowóz uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaszkowie, Samorządowej Szkoły Podstawowej  w Międzylesiu oraz Samorządowego Przedszkola w Międzylesiu na podstawie zakupu biletów miesięcznych na rok szkolny 2017/2018- Nr ITiG.271.23.2017 z dnia 11.08.2017 r.:

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: JPEGInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.jpeg (56,97KB)

Informacja z otwarcia ofert: JPEGInformacja z otwarcia ofert.jpeg (52,37KB)

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami: PDFZapytanie ofertowe z 11.08.2017 r..pdf (9,13MB)DOCXzapytanie ofertowe z 11.08.2017 r..docx (717,47KB)

Termin składania ofert: 21.08.2017 r. do godz. 11:00.

22. Przebudowa ścian budynku socjalnego przy ul. Lipowej 25 na działce nr 11/8 w Międzylesiu [intensywne opady deszczu lipiec 2015] - Nr ITiG.271.22.2017 z dnia 01.08.2017 r.:

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: JPEGInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.jpeg (54,72KB)

Informacja z otwarcia ofert:JPEGInformacja z otwarcia ofert.jpeg (54,77KB)

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami: PDFZapytanie ofertowe z dnia 01.08.2017.pdf (6,55MB)DOCXZapytanie ofertowe z dnia 01.08.2017 r..docx (709,93KB)ATHzalącznik nr 2 kosztorys ofertowy.ath (35,92KB) 

Termin składania ofert: 08.08.2017 r. do godz. 11:00.

21. Konserwacja gruntowa rowu melioracyjnego w Międzylesiu (dz. nr 536 i 537) i w Gajniku (dz. nr 83) - Nr ITiG.271.21.2017 z dnia 31.07.2017 r.:

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: JPEGInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.jpeg (48,92KB)

Informacja z otwarcia ofert z dnia 14.08.2017 r.: JPEGInformacja z otwarcia ofert..jpeg (45,96KB)

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami: PDFZapytanie ofertowe.pdf (3,55MB)

Dokumentacja fotograficzna: 7ZGajnik 83.7z (25,54MB)7ZMiędzylesie 536, 537 cz. 1.7z (44,07MB), 7ZMiędzylesie 536, 537 cz. 2.7z (27,05MB)7ZMiędzylesie 536, 537 cz. 3.7z (38,59MB)7ZMiędzylesie 536, 537 cz. 4.7z (35,07MB)

Termin składania ofert: 14.08.2017 r. do godz. 11:00.

20. Wydruk i dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektu pn.: "Turystyka szansą na rozwój pogranicza polsko - czeskiego" - Nr ITiG.271.20.2017 z dnia 20.07.2017 r.:

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: PDFwybór najkorzystn. oferty - mat. prom..pdf (374,69KB)

Informacja z otwarcia ofert: PDFinf. z otwarcia ofert - materiały promocyjne.pdf (376,69KB)

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami: PDFzapytanie ofertowe.pdf (21,50MB)
Termin składania ofert:  28.07.2017 r. do godz. 14:00.

19. Dostawa i Montaż wyposażenia ścieżki turystycznej w miejscowości Goworów w ramach projektu pn. " Turystyka szansą na rozwój pogranicza polsko - czeskiego" - Nr ITiG.271.19.2017 z dnia 20.07.2017 r.:

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: JPEGInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.jpeg (58,78KB)

Informacja z otwarcia ofert: PDFinf. z otwarcia ofert - ścieżka turystyczna.pdf (360,52KB)

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami: PDFzapytanie ofertowe.pdf (1,64MB)
Termin składania ofert:  28.07.2017 r. do godz. 13:00.

 

18. Zakup i instalacja sprzętu cyfrowego dla pracowni matematyczno-cyfrowej w związku z realizacją projektu pn. „Pracownia matematyczno-cyfrowa” – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Międzylesiu poprzez poprawę stanu i wyposażenia infrastruktury naukowo-dydaktycznej w postaci wyposażenia w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne, w ramach RPO WD 2014-2020 Oś Priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna, Działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, Poddziałanie 7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – konkursy horyzontalne - nabór na OSI, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego- Nr. Oś.271.18.2017 z dnia 17.07.2017 r.

 

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami: PDFzaproszenie do skladania ofert.pdf (2,55MB)

DOCZałącznik nr 1 - Wykaz II 02.doc (109,50KB)
DOCZałącznik nr 2 - Oferta.doc (128,50KB)
PDFZałącznik nr 3 - Wzór umowy-1.pdf (417,62KB)

Termin składania ofert: 25.07.2017 r. do godz. 13:00.

wyjaśnienie do zapytania ofertowego

JPEGwyjasnienie do zapytania ofertowego (80,70KB)

Informacja z otwarcia ofert: JPEGInformacja z otwarcia ofert.jpeg (79,03KB)


Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: JPEGInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.jpeg (75,39KB)


17. Usługa biegłego rewidenta w ramach projektu pn. Przygotowanie Programu Rewitalizacji Gminy Międzylesie na lata 2016-2020 - Nr. ITiG.271.17.2017 z dnia 17.07.2017 r.

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami: PDFzapytanie ofertowe.pdf (6,51MB)

DOCzapytanie-ofertowe.doc (419,50KB)

Termin składania ofert:  25.07.2017 r. do godz. 12:00.

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert usluga bieglego rewidenta.pdf (424,04KB)

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: PDFinf. o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (434,39KB)

16. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Domaszkowie - Nr. ITiG.271.16.2017 z dnia 30.06.2017 r.

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami: PDFzapytanie ofertowe z 30.06.2017.pdf (4,75MB)DOCXzapytanie ofertowe z 30.06.2017.docx (702,08KB)7ZInwentaryzacja.7z (1,29MB)DOCXAudyt Energetyczny.docx (7,27MB)

Termin składania ofert: 10.07.2017 r. do godz. 14:00.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

informacja z otwarcia ofert - 11.07.2017 Termomodernizacja.jpeg

wybor najkorzystniejszej oferty termomodernizacja.jpeg

 

15. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Domaszkowie - Nr. ITiG.271.15.2017 z dnia 13.06.2017 r.

Unieważnienie zapytania ofertowego: JPEGUnieważnienie zapytania ofertowego.jpeg (44,73KB)

Informacja z otwarcia ofert: JPEGInformacja z otwarcia ofert z dnia 20.06.2017 r..jpeg (54,99KB)

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami:PDFZapytanie ofertowe Gminazjum Domaszków.pdf (4,62MB)DOCXZapytanie ofertowe Gminazjum Domaszków.docx (702,05KB)7ZInwentaryzacja.7z (1,29MB)DOCXAudyt Energetyczny.docx (7,27MB)

Termin składania ofert: 20.06.2017 r. do godz. 14:00.

14. Zakup i dostawa nowych mebli, wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla pracowni matematyczno-cyfrowej w związku z realizacją projektu pn. „Pracownia matematyczno-cyfrowa” – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Międzylesiu poprzez poprawę stanu i wyposażenia infrastruktury naukowo-dydaktycznej w postaci wyposażenia w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne, w ramach RPO WD 2014-2020 Oś Priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna, Działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, Poddziałanie 7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – konkursy horyzontalne - nabór na OSI, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego- Nr. Oś.271.14.2017 z dnia 07.06.2017 r.

Informacja  o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFInformacja z wyboru najorzystniejszej oferty.pdf (769,68KB)

Informacja z otwarcia ofert:PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (784,77KB)

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami: PDFZaproszenie.pdf (2,51MB)DOCZałącznik nr 1 - opis przedmoitu zamówienia.doc (155,00KB)DOCZałącznik nr 2 - Oferta.doc (149,00KB)PDFZałącznik nr 3 - wzór umowy.pdf (115,40KB)

Termin składania ofert: 13.06.2017 r. do godz. 14:00.

13. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: Roztoki droga dojazdowa do gruntów rolnych dz. 92 - Nr. ITiG.271.13.2017 z dnia 07.06.2017 r.

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: JPEGInformacja z wyboru najkorzystniejszej oferty.jpeg (51,64KB)

Informacja z otwarcia ofert: JPEGInformacja z otwarcia ofert.jpeg (48,92KB)

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami: PDFZapytanie ofertowe.pdf (2,19MB)DOCXZapytanie ofertowe z dnia 07.06.2017 r..docx (695,38KB)PDFMapa do celów projektowych.pdf (849,82KB)

Termin składania ofert: 19.06.2017 r. do godz. 13:00.

12. SMRECZYNA - droga dojazdowa do gruntów rolnych - Nr. ITiG.271.12.2017 z dnia 02.05.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: JPEGInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.jpeg (63,89KB)

Informacja z otwarcia ofert z dnia 09.06.2017 PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf (380,21KB)

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami: PDFZapytanie ofertowe.pdf (4,30MB)DOCXZapytanie ofertowe.docx (701,53KB), Załącznik nr 4 - SSTWiOB: DOCSS Strona tytułowa Droga w Smreczynie.doc (38,50KB)DOCD000000- Wymagania ogólne - Droga w Smreczynie.doc (172,50KB)DOCD010000-Roboty pomiarowe - Droga w Smreczynie.doc (63,50KB)DOCD010204-Roboty rozbiórkowe - Droga w Smreczynie.doc (59,50KB)DOCD020000-Roboty ziemne wykopy i nasypy Droga w Smreczynie.doc (176,00KB)DOCD030101-Odwodnienie - przepusty pod drogą - Droga w Smreczynie.doc (135,50KB)DOCD040402-podbudowy z kruszywa łamanego - Droga w Smreczynie.doc (110,00KB)DOCZałącznik nr 5 - Opis techniczny.doc (19,75MB)DOCProjekt budowlany - Smreczyna.doc (5,12MB)PDFSMRECZYNA - KONSTRUKCJA PRZEPUSTU.pdf (208,64KB)PDFSMRECZYNA - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.pdf (1,49MB)PDFSMRECZYNA - PRZEKRÓJ A-A.pdf (223,70KB)PDFSMRECZYNA - PRZEKRÓJ B-B.pdf (218,50KB)PDFSMRECZYNA - ŚCIEK SKRZYNKOWY.pdf (236,13KB).

Termin składania ofert: 09.06.2017 r. do godz. 11:00.

11. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie: "Modernizacja budynku OSP w Dlugopolu Górnym - I etap - dokumentacja" - Nr. ITiG.271.11.2017 z dnia 26.05.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: JPEGInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.jpeg (49,11KB)

Informacja z otwarcia ofert z dnia 02.06.2017 r. :  JPEGInformacja z otwarcia ofert.jpeg (44,70KB)

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami: PDFZapytanie ofertowe z dnia 26.05.2017 r..pdf (3,59MB)PDFZapytanie ofertowe z dnia 26.05.2017 r..pdf (3,59MB)PDFZałącznik nr 4 - mapa.pdf (764,53KB)

Termin składania ofert: 02.06.2017 r. do godz. 11:00.

10. Usługa biegłego rewidenta w ramach projektu pn. Przygotowanie Programu Rewitalizacji Gminy Międzylesie na lata 2016-2020 - Nr. ITiG.271.10.2017 z dnia 31.05.2017 r.

Informacja z unieważnienia zapytania ofertowego: JPEGUnieważnienie zapytania ofertowego.jpeg (47,18KB)

Informacja z otwarcia ofert z dnia 07.06.2017 r. :JPEGInformacja z otwarcia ofert z dnia 07.06.2017 r..jpeg (52,54KB)

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami: PDFzapytanie ofertowe z dnia 31.05.2017 r..pdf (6,90MB)

Termin składania ofert: 07.06.2017 r. do godz. 12:00.

9. Wykonywanie usługi koordynatora projektu w związku z realizacją projektu pn. „Pracownia matematyczno-cyfrowa” – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Międzylesiu poprzez poprawę stanu i wyposażenia infrastruktury naukowo-dydaktycznej w postaci wyposażenia w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne, w ramach RPO WD 2014-2020 Oś Priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna, Działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, Poddziałanie 7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – konkursy horyzontalne - nabór na OSI, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.- Nr. Oś.271.9.2017 z dnia 19.05.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: JPEGInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.jpeg (66,25KB)

Informacja z otwarcia ofert z dnia 26.05.2017 r. : JPEGInformacja z otwarcia ofert.jpeg (61,97KB) 

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami: PDFzapytanie ofertowe.pdf (2,70MB)DOCzałącznik nr 1.doc (95,00KB)DOCzałącznik nr 2.doc (81,50KB)DOCzałącznik nr 3.doc (85,50KB)PDFzał. 4 wzór umowy.pdf (363,51KB)

Termin składania ofert: 26.05.2017 r. do godz. 12:00.

7. Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie dla terenów w obrębach Boboszów, Długopole Górne, Różanka, Smreczyna - Nr. ITiG.271.7.2017 z dnia 09.05.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: JPEGInformacja o wyborze najkrzystniejszej oferty.jpeg (57,47KB)

Informacja z otwarcia ofert z dnia 17.05.2017 r. : JPEGInformacja z otwarcia ofert z dnia 17.05.2017.jpeg (54,96KB)

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami:

PDFzapytanie_ofertowe_MPZP.pdf (5,56MB)DOCXZałącznik nr 1 do zap. ofertowego MPZP.docx (13,46KB)DOCXZałącznik nr 2 do zap. ofertowego MPZP.docx (12,79KB) 

Termin składania ofert: 17.05.2017 r. do godz. 12:00.

6. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Międzylesie  - 2017 - Nr. ITiG.6230.6.2017 z dnia 05.05.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 15.05.2017 r. : JPEGInformacja z otwarcia ofert z dnia 15.05.2017 r..jpeg (54,25KB)

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami: 

PDFZAPYTANIE OFERTOWE.pdf (2,13MB)DOCzałącznik nr 1 do zap. ofert..doc (21,00KB)DOCzałącznik nr 2 do zap. ofert..doc (14,00KB)DOCzałącznik nr 3 do zap. ofert..doc (16,50KB)PDFUMOWA NA AZBEST.pdf (2,03MB)RTFzał. do umowy 1.rtf (14,48KB)DOCzał. do umowy 2.doc (16,00KB)DOCzał. do umowy 3.doc (28,00KB)

Termin składania ofert: 15.05.2017 r. do godz. 14:00.

3. Wykonanie prac konserwatorskich - dot. zadania pn.: "Renowacja Kolumny Maryjnej w Międzylesiu - działka nr 443/3" - Nr. OR.4125.5.2017 z dnia 10.04.2017 r.

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami: 

PDFzapytanie ofertowe na wykonanie prac konserwatorskich – dot. zadania pn. „Renowacja Kolumny Maryjnej w Międzylesiu – działka nr 4433”.pdf (2,57MB)

DOCzapytanie ofertowe na wykonanie prac konserwatorskich – dot. zadania pn. „Renowacja Kolumny Maryjnej w Międzylesiu – działka nr 4433”.doc (655,00KB)

Załączniki do pobrania:
 

6.    „Program prac konserwatorskich – Kolumna Maryjna w Międzylesiu” z dnia 15 września 2016, opracowany przez dr Anne Zarębę,  http://miedzyle.plesk.netkoncept.com/ftp/program_prac.zip
7.    Decyzja Nr 1462/2016 - Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich http://miedzyle.plesk.netkoncept.com/ftp/pozwolenie.zip
8.    Zdjęcia obiektu – kolumny Maryjnej – w wersji ZIP do pobrania. Link: http://miedzyle.plesk.netkoncept.com/ftp/zdjecia.zip
9.    Dokumentacja obiektu – wpis do rejestru zabytków – w wersji PDF do pobrania
      http://miedzyle.plesk.netkoncept.com/ftp/wpis.pdf
10.    Załącznik – karta ewidencyjna zabytku ruchomego – w wersji PDF do pobrania.
http://miedzyle.plesk.netkoncept.com/ftp/kart.pdf
11.    Dokumentacja obiektu wykonana w roku 2005 (język niemiecki) PDF do pobrania.
http://miedzyle.plesk.netkoncept.com/ftp/dok.zip

Termin składania ofert: 21.04.2017 r. do godz. 11:00.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 21.04.2017 r. :JPEGInformacja z otwarcia ofert z dnia 21 04 2017 r.jpeg (51,07KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 26.04.2017 r. :PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 26 04 2017.pdf (379,08KB)

2. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na zadanie pn. "Smreczyna - Przebudowa drogi transportu rolnego na długości 277 mb- dz. 37 i 42" - Nr. ITiG.7234.4.2017 z dnia 29.03.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 05.04.2017 r.: JPEGInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 05.04.2017.jpeg (49,11KB)

Informacja z otwarcia ofert z dnia 05.04.2017 r.: JPEGInformacja z otwarcia ofert z dnia 05.04.2017.jpeg (45,90KB)

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami: PDFZapytanie ofertowe z dnia 29.03.2017 r..pdf (2,15MB)DOCXZapytanie ofertowe z dnia 29.03.2017 r..docx (695,06KB)PDFzałącznik nr 3 - mapa.pdf (772,00KB)

Termin składania ofert: 05.04.2017 r. do godz. 11:00.

1. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej w Pisarach na dz. 29/5" - Nr. ITiG.7234.1.2017 z dnia 27.02.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 06.03.2017 r.:JPEGInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.jpeg (44,81KB)

Informacja z otwarcia ofert z dnia 06.03.2017 r.: JPEGInformacja z otwarcia ofert.jpeg (41,12KB)

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami: PDFZapytanie ofertowe wraz z zalącznikami.pdf (2,15MB)DOCZał. nr 1 - formularz ofertowy.doc (721,50KB)PDFZał. nr 3 - mapa zasadnicza.pdf (757,69KB)

Termin składania ofert: 06.03.2017 r. do godz. 11:00.

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 672
W tym miesiącu: 52845
Od początku: 24307468
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne