Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 266/2016 z dnia 30.11.2016 r. w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Międzylesie i jej jednostkach budżetowych oraz zakładzie budżetowym

Zarządzenie nr 266/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Międzylesie i jej jednostkach budżetowych oraz zakładzie budżetowym

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, ze zm.) oraz w związku z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2013 r. o sygn. akt I FPS 1/13, wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14 i uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 października 2015 r. o sygn. akt I FPS 4/15 zarządza się, co następuje:

§1.

W celu zapewnienia poprawności i spójności rozliczeń podatku od towarów i usług (dalej: VAT) w Gminie Międzylesie oraz jej jednostkach budżetowych i zakładzie budżetowym (zwanych dalej łącznie: jednostkami) ustala się procedury obowiązujące w tym zakresie.

§2.

Procedury określone w niniejszym zarządzeniu obejmują następujące jednostki (nazwa pełna jednostki – nazwa skrócona jednostki):

 1. Urząd Miasta i Gminy Międzylesie – UMiG
 2. Zespół Szkół w Międzylesiu – ZS
 3. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. „Przyjaciół Dzieci” w Domaszkowie – ZSP
 4. Samorządowe Przedszkole w Międzylesiu – SP1
 5. Ośrodek Pomocy Społecznej
 6. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu

§3.

1. Zobowiązuję dyrektorów/kierowników jednostek do następujących czynności:

 1. identyfikacji i ustalania wielkości miesięcznych obrotów z podziałem na czynności opodatkowane VAT (z zastosowaniem odpowiedniej stawki VAT), zwolnione
  z opodatkowania VAT oraz niepodlegające opodatkowaniu VAT zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego;
 2. dokumentowania na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta
  i Gminy Międzylesie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia,
  od miesiąca stycznia 2017 r. czynności podlegających ustawie o VAT zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego poprzez wystawianie w zależności od przypadku i konieczności: faktur VAT, faktur VAT korygujących, not korygujących (z uwzględnieniem § 3 ust. 3, 4 i 5 niniejszego zarządzenia), paragonów fiskalnych oraz not księgowych, rachunków lub innych dowodów księgowych (dalej: łącznie: dokumenty VAT);
 3. dokumentowania na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta
  i Gminy Międzylesie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia,
  od miesiąca stycznia 2017 r. w zależności od przypadku i konieczności notami księgowymi, rachunkami lub innymi dowodami księgowymi odpłatnych czynności niepodlegających ustawie o VAT, w tym w szczególności wszelkich odpłatnych czynności jednostek na rzecz Gminy Międzylesie, a także czynności dokonywanych pomiędzy samymi jednostkami (w tym przykładowo „odsprzedaży” tzw. mediów), przy czym nie powinny być one ujmowane w rejestrach sprzedaży danej jednostki [nie dotyczy to jednak odpłatnych świadczeń, jeśli stroną takiej transakcji będzie inna jednostka samorządu terytorialnego (w tym jej jednostki) - inna gmina, powiat, województwo samorządowe - taką transakcję należy zasadniczo udokumentować bowiem fakturą VAT oraz ująć w rejestrach sprzedaży];
 4. prowadzenia miesięcznego rejestru sprzedaży podlegającej opodatkowaniu VAT począwszy od miesiąca stycznia 2017 r. według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia – dopuszcza się dokonywanie nieznacznych/technicznych zmian we wzorze, o ile nie są one niezgodne z przepisami prawa podatkowego;
 5. prowadzenia miesięcznego rejestru zakupów podlegających odliczeniu VAT według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 (dopuszcza się dokonywanie nieznacznych/technicznych zmian we wzorze, o ile nie są one niezgodne z przepisami prawa podatkowego), od momentu uzyskania od Gminy Międzylesie informacji,
  z jakich tytułów oraz według jakiej metodologii dana jednostka jest uprawniona
  do odliczania VAT naliczonego.

2. Umowy zawierane przez jednostkę w imieniu i na rzecz Gminy Międzylesie powinny zawierać właściwe dane identyfikacyjne podmiotu je zawierającego, czyli: pełną nazwę Gminy Międzylesie, jej adres i jej NIP oraz dane jednostki, jako podmiotu „reprezentującego” Gminę Międzylesie, czyli pełną nazwę jednostki wraz z jej adresem,
a także podpis dyrektora/kierownika jednostki (nazwa jednostki) działającego
z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie w imieniu Gminy Międzylesie.
W przypadku umów zawartych przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia i nadal trwających, należy zwrócić się pisemnie do kontrahentów celem dostosowania zapisów takich umów do postanowień zarządzenia (wzór przedmiotowego pisma stanowi załącznik nr 4).

3. Ustala się, że nazwa podmiotu dokonującego transakcji sprzedaży lub zakupu będzie wpisywana na dokumentach VAT następująco:

 • w zależności od przypadku sprzedawca lub nabywca:

Gmina Międzylesie, ul. Pl. Wolności 1, 57-530 Międzylesie; NIP Gminy 8811037024,

 • w zależności od przypadku wystawca lub odbiorca:

nazwa i adres siedziby danej jednostki.

4. Dokumenty VAT będą wystawiane przez jednostki na podstawie obowiązujących przepisów prawa podatkowego, przy spełnieniu odpowiednich wymogów, w szczególności dotyczących momentu powstania obowiązku podatkowego, właściwych stawek VAT oraz
z uwzględnieniem obowiązkowych elementów faktury VAT.

5. Na fakturach VAT dokumentujących sprzedaż jednostki należy podać jej własny numer rachunku bankowego do uiszczenia należności z tytułu transakcji.

6. W celu identyfikacji faktur VAT określono zasady/wzory numeracji faktur VAT dokumentujących sprzedaż:

Nazwa skrócona/nr faktury/miesiąc/rok/ewentualnie rozszerzenie przyjęte w jednostce (np. nr kontrahenta)

§4.

W celu prawidłowego rozliczenia przez Gminę Międzylesie VAT z Urzędem Skarbowym zobowiązuję dyrektorów/kierowników jednostek do podjęcia następujących działań:

 1. wyznaczenia w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od wejścia w życie niniejszego zarządzenia osoby odpowiedzialnej za prawidłowość rozliczeń VAT w jednostce
  i przekazania tych danych do Referatu Finansowego Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie;
 2. dostarczenia w formie papierowej oraz w formie elektronicznej rejestru sprzedaży oraz rejestru zakupów (w przypadku określonym w §3 ust. 1 pkt 5) do Referatu Finansowego Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie w nieprzekraczalnym terminie do
  15-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, a w przypadku dnia wolnego
  w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ten dzień. Przedmiotowe rejestry muszą być podpisane przez dyrektora/kierownika oraz wyznaczoną osobę, o której mowa
  w powyższym punkcie 1);
 3. przekazania wraz z rejestrami sprzedaży oraz rejestrami zakupów do Referatu Finansowego Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie informacji o powstałej w wyniku rozliczenia VAT za dany miesiąc:
  • kwocie nadwyżki podatku należnego nad naliczonym, w kwotach niezaokrąglonych i ewentualnej kompensacie z nadwyżką (w kwocie niezaokrąglonej) przeniesioną z poprzednich okresów rozliczeniowych,
  • kwocie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w kwotach niezaokrąglonych wraz z informacją czy nadwyżka ta ma być wykazana do zwrotu ze wskazaniem proponowanego terminu zwrotu (25, 60 bądź 180 dni) lub czy nadwyżka ma być przeniesiona na następny okres rozliczeniowy;
 4. przekazania obliczonej nadwyżki VAT należnego nad naliczonym, która jest wynikiem rozliczenia podatku przez jednostkę za dany miesiąc do 20-go dnia następnego miesiąca na konto Gminy Międzylesie; w treści przelewu należy ująć zapis:

„nadwyżka VAT należnego nad naliczonym za miesiąc ___ – _____________ (nazwa jednostki)”.

W przypadku powstania w stosunku do jednostki, nadwyżki VAT naliczonego nad należnym, Gmina Międzylesie przelewa powyższy zwrot na konto jednostki, zgodnie
z dyspozycją wskazaną w § 4 pkt 3 lit b powyżej;

 1. zapoznania się z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego - w szczególności ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wydanych przez Ministra Finansów w tym zakresie;
 2. dokonania (w przypadku takiej konieczności) stosownych zmian w polityce rachunkowości obowiązującej w jednostce, w szczególności w zasadach funkcjonowania kont związanych z rozliczeniem VAT;
 3. przechowywania zgodnie z przepisami prawa podatkowego kopii wystawionych przez daną jednostkę dokumentów VAT w zakresie dokonanej sprzedaży oraz oryginałów faktur VAT dokumentujących nabycie przez nią towarów i usług, a także ich niezwłoczne udostępnianie Referatowi Finansowemu Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie na żądanie Gminy Międzylesie;
 4. przygotowywania na żądanie Gminy Międzylesie pisemnych wyjaśnień dotyczących sporządzanych rejestrów sprzedaży i zakupu, wystawianych dokumentów VAT oraz innych kwestii związanych z rozliczaniem VAT, w tym dostarczania przez jednostkę potwierdzenia zapłaty należności wynikających z faktur VAT dokumentujących dokonane zakupy wykazane w jej rejestrach zakupów dla celów VAT;
 5. kontaktu z Referatem Finansowym Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie w przypadku wątpliwości związanych z rozliczaniem VAT, względnie z kancelarią prawniczą wskazaną przez Gminę.

§5.

W razie konieczności stosowania kas rejestrujących (stosownie do przepisów prawa podatkowego), w przypadku ich posiadania lub też odpowiednio po ich nabyciu, należy zweryfikować poprawność dokumentów generowanych przez te kasy oraz stosować je zgodnie z przepisami prawa podatkowego, w szczególności mając na uwadze przepisy dotyczące obowiązku wydawania paragonu fiskalnego, sporządzania raportów fiskalnych, stosowania oznaczeń literowych do przyporządkowania stawki VAT, przechowywania kopii dokumentów fiskalnych, dokonywania obowiązkowego przeglądu technicznego oraz serwisu kas.

§6.

Agregacja danych zawartych w rejestrach zakupu i sprzedaży dostarczonych przez jednostki oraz Urząd Miasta i Gminy Międzylesie następować będzie w zbiorczych rejestrach zakupu i sprzedaży w Referacie Finansowym Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie przez pracownika zajmującego się rozliczaniem VAT i sporządzaniem deklaracji VAT-7 dla Gminy Międzylesie.

§7.

Zobowiązuje się dyrektorów/kierowników jednostek oraz podległe im osoby do ścisłego przestrzegania postanowień niniejszego zarządzenia, jako jednego z elementów polityki rachunkowości w Gminie Międzylesie oraz uwzględnienia jego zapisów w polityce rachunkowości jednostki.

§8.

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom/kierownikom, wyznaczonym osobom, o których mowa w §4 pkt 1) i pracownikom jednostek, kierownikowi Referatu Finansowego oraz pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie. Nadzór nad wykonaniem powierza się Skarbnikowi Gminy Międzylesie.

§9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2017 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

DOCXZałącznik nr 1.docx (13,62KB)

XLSXZałącznik nr 2.xlsx (11,20KB)

XLSXZałącznik nr 3.xlsx (11,14KB)

DOCXZałącznik nr 4.docx (12,70KB)

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 4099
W tym miesiącu: 154075
Od początku: 22777745
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne