E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

O g ł o s z e n i e

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie   informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, przy udziale środków NFOŚiGW ogłosił konkurs dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających  azbest tj:

demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie ( utylizacja), w roku 2017.

 

1. Zainteresowane dofinansowaniem podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w

    szczególności osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy

    winny złożyć pisemne zobowiązanie przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia w roku 2017,  

   w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 lutego 2017  r. w sekretariacie Urzędu Miasta i 

   Gminy Międzylesie, plac Wolności 1, lub przesyłając na adres tut. Urzędu.

2. W przypadku przekroczenia kwoty zadania założonej w budżecie gminy na rok 2017, 

    o ujęciu  wnioskodawcy w przedsięwzięciu decyduje kolejność złożenia zobowiązania.

3. Zobowiązanie powinno zawierać:

nazwę podmiotu i jego adres, datę sporządzenia zobowiązania, lokalizację nieruchomości ( dot. 

   obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Międzylesie ), rodzaj prawa do 

   nieruchomości, zakres prac, powierzchnia w m2  eternitu do usunięcia, data rozpoczęcia i   

   zakończenia zadania, czytelny podpis ( druk w załączeniu i dostępny na stronie: 

   www.miedzylesie.pl zakładka: dla mieszkańców.

4. W przypadku, gdy nieruchomość jest przedmiotem współwłasności należy do zobowiązania

    dołączyć zgodę wszystkich współwłaścicieli, natomiast w sytuacji wspólnot mieszkaniowych – 

    uchwałę wspólnoty.

5. Powyższe informacje niezbędne są do prawidłowego  złożenia przez gminę wniosku do

    WFOŚiGW we Wrocławiu o dofinansowanie.

6. Wszelkich informacji udziela Pan Dariusz Kosacz, tel. 74  812 63 27 wew. 27, inspektor referatu

    Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, tel. 74 

    8 126 327 wew. 27

 

Międzylesie, dnia 28  grudnia 2016 r.

 

               

                                                                                            Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie

 

                                                                                                           Tomasz Korczak

 

DOCzobowiazanie 2017.doc (34,00KB)

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 137
W tym miesiącu: 41348
Od początku: 24390240
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne