E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 278/2016 z dnia 22.12.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Zarządzenie nr 278/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 22 grudnia  2016 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r.., poz. 1774 ze zm.),  uchwały nr XVI/74/2016 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Międzylesie, oraz zarządzenia nr 76/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych uregulowań dotyczących realizacji uchwały nr XVI/74/2016 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Międzylesie – zarządzam co następuje:

§ 1

Podać do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do dzierżawy  nieruchomości gruntowe położone w Domaszkowie i Nowej Wsi, wykazanych w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 22 grudnia 2016 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Załącznik                                                                                           WYKAZ NR 26/2016

do zarządzenia nr 278 /2016                                      BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE

z dnia 22.12.2016                                                                             z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia w ha przeznaczona  do dzierżawy

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego

Wysokość czynszu rocznego w zł

Termin wnoszenia czynszu

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

1.

Domaszków

dz. 368

 SW1K/00044068/3

0,4155 ha

Działka gruntowa niezabudowana

4MN18 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliźniacza;

4R6 - tereny użytków rolnych – uprawy polowe

41,55 zł*

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku

Dzierżawa do 5 lat

2.

Nowa Wieś

dz. 117/6

 SW1K/00043829/9

0,58 ha

Działka gruntowa niezabudowana

16MN6 - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliźniacza

16R33 - tereny użytków rolnych – uprawy polowe

58 zł*

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku

Dzierżawa do 5 lat

* Wydzierżawiającemu przysługuje prawo corocznej waloryzacji czynszu dzierżawnego w zależności od wskaźnika wzrostu cen towarów i usług (inflacji) bądź panującej koniunktury.  

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia 22.12.2016 r. do dnia 12.01.2017 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.

Informacji udziela Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 27).

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1740
W tym miesiącu: 1740
Od początku: 23577727
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne