E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 274/2016 z dnia 15.12.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.

ZARZĄDZENIE NR 274/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 15.12.2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r.poz.1870 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 3 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XIV/65/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2016, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów po zmianach wynosi 27 843 325,13 zł, w tym dochody bieżące 

24 444 460,91 zł; dochody majątkowe 3 398 864,22 zł.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków po zmianach 26 826 575,13 zł, w tym wydatki bieżące 23 629 918,30 zł;  wydatki majątkowe 3 196 656,83 zł.

§ 3

 Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

U Z A S A D N I E N I E :

I. Zmian w planie dochodów dokonano z tytułu:

- dział 852 rozdział 85212 - zwiększenia dotacji o kwotę 132 038 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych.

II .Zmian w zakresie wydatków dokonano z tytułu:

- dział 801 rozdział 80101, 80104 – przeniesienia kwoty 14 690 zł ze środków zaplanowanych na bieżące remontów gimnazjum, na zwiększenie planu wydatków bieżących Samorządowego Przedszkola w Międzylesiu w z związku z koniecznością zatrudnienia nauczyciela mianowanego na zastępstwo za nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia zgodnie  z art. 73 ust. 1 KN.

- dział 852 rozdział 85202, 85204, 85212, 85219 – przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzylesiu,

- dział 852 rozdział 85212 – zwiększenia o kwotę 132 038 zł  na wypłatę świadczeń rodzinnych.

XLSzał nr 1-dochody zarz 274.xls (5,50KB)

XLSzał nr 2-wydatki zarz 274.xls (10,00KB)

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2044
W tym miesiącu: 52621
Od początku: 24401513
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne