Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 264/2016 z dnia 30.11.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.

ZARZĄDZENIE NR 264/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 30.11.2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.

 

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r.poz.1870 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 3 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XIV/65/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2016, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów po zmianach wynosi 27 711 287,13 zł, w tym dochody bieżące 

24 312 422,91 zł; dochody majątkowe 3 398 864,22 zł.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków po zmianach 26 694 537,13 zł, w tym wydatki bieżące 23 497 880,30 zł;  wydatki majątkowe 3 196 656,83 zł.

§ 3

 Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

U Z A S A D N I E N I E :

Zmian w planie dochodów dokonano z tytułu:

- dział 852 rozdział 85211 – zmniejszenia dotacji  o kwotę 370 000 zł na realizację Programu Rodzina 500 Plus,

- dział 852 rozdział 85212 - zwiększenia dotacji o kwotę 8 960 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych,

- dział 852 rozdział 85213 – zmniejszenia dotacji o kwotę 600 zł  na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione,

- dział 852 rozdział 85214 – zmniejszenie dotacji o kwotę 33 000 zł na wypłatę zasiłków okresowych,

- dział 852 rozdział 85216 – zmniejszenia dotacji o kwotę  4 300 zł na wypłatę zasiłków  stałych,

- dział 852 rozdział 85295 – zwiększenia o kwotę 77 zł z tytułu dotacji na realizację zadań z wiązanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

 

2.  Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu:

- dział 600 rozdział 60016, 60095 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w  ramach organizacji  robót publicznych,

- dział 700 rozdział 70005- przeniesienia pomiędzy paragrafami  w zakresie gospodarki gruntami,

- dział 750 rozdział 75023, 75075 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z działalnością administracyjną urzędu,

- dział 754 rozdział 75412 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w zakresie obrony cywilnej,

- dział 801 rozdział 80101, 80104, 80113, 80149 –  przeniesienia pomiędzy paragrafami w  zakresie oświaty,

- dział 851 rozdział 85153, 80154 - przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w  zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi,

- dział 852 rozdział 85211 – zmniejszenia  o kwotę 370 000 zł na realizację Programu Rodzina 500 Plus,

- dział 852 rozdział 85212 - zwiększenia o kwotę 8 960 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych,

- dział 852 rozdział 85213 – zmniejszenia o kwotę 600 zł  na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione,

- dział 852 rozdział 85214 – zmniejszenie  o kwotę 33 000 zł na wypłatę zasiłków okresowych,

- dział 852 rozdział 85216 – zmniejszenia o kwotę  4 300 zł na wypłatę zasiłków  stałych,

- dział 852 rozdział 85295 – zwiększenia o kwotę 77 zł na realizację zadań z wiązanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

- dział 921 rozdział 92109 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w ramach utrzymania świetlic wiejskich,

- dział 926 rozdział 92601 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w ramach utrzymania obiektów sportowych.

XLSzał. nr 1 - dochody - zarz 264.xls (9,00KB)

XLSzał. nr 2 - wydatki - zarz 264.xls (27,00KB)

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 175
W tym miesiącu: 175
Od początku: 22848574
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne