E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 265/2016 z dnia 30.11.2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

Zarządzenie  Nr 265/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

Na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r, poz. 1047) oraz Zarządzenia nr 195/06 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej majątku znajdującego się na stanie Urzędu Miasta i Gminy, Ochotniczych Strażach Pożarnych według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

2.Inwentaryzację należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją inwentaryzacyjną wprowadzoną Zarządzeniem nr 195/06 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 21 listopada 2006r.

3. Termin rozpoczęcia inwentaryzacji ustalam na dzień 15 grudnia 2016 r,  a zakończenia na dzień 15 stycznia 2017 r.

4. Ustalam termin rozliczenia inwentaryzacji na dzień 31 stycznia 2017 r.

§ 2

   1. Inwentaryzacja w formie spisu z natury  obejmuje następujące składniki majątkowe:

   1.1 aktywa pieniężne, czyli krajowe środki płatnicze (z wyjątkiem zgromadzonych na    rachunkach bankowych) oraz druki ścisłego zarachowania

   1.2 niezużyte materiały odpisywane w koszty w momencie zakupu tj. paliwo w bakach, opał

   2. Inwentaryzacja w formie potwierdzenie salda obejmuje następujące składniki majątkowe:

   2.1. aktywa finansowe zgromadzone na rachunkach bankowych

   2.2. należności ( z wyjątkiem należności spornych )

   3. Inwentaryzacja w formie weryfikacji poprzez porównanie danych zawartych w księgach    rachunkowych z danymi wynikającymi z dokumentów obejmuje następujące składniki majątkowe:

   3.1.wartości niematerialne i prawne

   3.2. należności i zobowiązania z tytułów publicznoprawnych

   3.3. należności sporne i wątpliwe

   3.4. środki trwałe w budowie oraz maszyny i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych w budowie

§ 3

1.Składniki majątku wymienione w § 2 pkt 1 należy spisać na arkuszach spisu z natury.

1.1.Inwentaryzację środków pieniężnych, druków ścisłego zarachowania należy przeprowadzić metodą spisu z natury.

1.2 Inwentaryzację środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych należy przeprowadzić metodą weryfikacji poprzez porównanie danych w księgach rachunkowych z danymi wynikającymi z dokumentów.

§ 4

  1.  Powołuję zespół spisowy do spisania składników wymienionych w § 2 pkt 1.1w składzie:

           1. Dudek Julita                    -        przewodniczący

           2. Kowalska Magdalena      -        członek

  2. Powołuję zespół spisowy do spisania składników wymienionych w § 2 pkt 1.2  w składzie:

           1. Monika Harasińska          -         przewodniczący

           2. Jurkiewicz Piotr               -         członek

§ 5

  1.Powołuję Komisję Inwentaryzacyjną do rozliczenia składników majątkowych wymienionych  w § 2 pkt  1 w składzie:

          1. Hładczuk Zuzanna            -         przewodniczący

          2. Justyna Adamów               -         członek

       

   2. Powołuję Komisję inwentaryzacyjną do przeprowadzenia inwentaryzacji składników 

       wymienionych w § 2 pkt 2 i 3 w składzie :

          1.Iwona |Miśków-Kostrzewa - przewodniczący     .
          2.Anna Stopyra                                     -       członek

           a składników wymienionych w § 2 pkt.3 4. przy udziale :

           1. Ewa Siwek                       -      członek

            2.Franciszek Łuszczki        -       członek

§ 6

      Komisje Inwentaryzacyjne zobowiązane są do:

1.Dokonania ostatecznej wyceny składników majątkowych.

2.Sporządzenia rozliczenia inwentaryzacji w terminie do 31 stycznia 2017 r.

3.Sporządzenia końcowego rozliczenia z przebiegu spisu z natury i sformułowania wniosków.

§ 7

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi w zakresie organizacji, w zakresie poprawności finansowej i rozliczeń  Skarbnikowi oraz Głównemu księgowemu.

§ 8

Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Do wykonania otrzymują:

1.Aleksandra Kruk

2. Agata Ziental

3. Monika Makarska

4. Magdalena Kowalska 

5. Julita Dudek

6. Monika Harasińska

7. Piotr Jurkiewicz

8. Anna Stopyra

9. Iwona Miśków-Kostrzewa

10 . Ewa Siwek

11. Franciszek Łuszczki

12.Zuzanna Hładczuk

13.Justyna Adamów

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 394
W tym miesiącu: 31222
Od początku: 24380114
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne