Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 238/2016 z 31.10.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.

ZARZĄDZENIE NR 238/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 31.10.2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r.poz.885 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 3 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XIV/65/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2016, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów po zmianach wynosi 28 702 457,53 zł, w tym dochody bieżące 

24 700 093,31 zł; dochody majątkowe 4 002 364,22 zł.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków po zmianach 27 685 707,53 zł, w tym wydatki bieżące 23 729 050,70 zł;  wydatki majątkowe 3 956 656,83 zł.

§ 3

 Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

U Z A S A D N I E N I E :

Zmian w planie dochodów dokonano z tytułu:

- dział 750 rozdział 75011 – zwiększenia dotacji o kwotę 3 300 zł na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w roku 2016,

- dział 852 rozdział 85212 – zmniejszenia dotacji o kwotę 53 200 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych,

- dział 852 rozdział 85213 – zwiększenia dotacji o kwotę 4 400 zł  na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione,

- dział 852 rozdział 85214 – zwiększenia dotacji o kwotę 150 000 zł na dofinansowanie zasiłków okresowych,

- dział 852 rozdział 85219 – zwiększenia dotacji o kwotę  9 500 zł na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych,

- dział 854 rozdział 85415 – zwiększenia dotacji o kwotę 45 000 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

2.  Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu:

- dział 010 rozdział 01095 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,

- dział 020 rozdział 02001 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w zakresie gospodarki leśnej,

- dział 600 rozdział 60016, 60095 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w  ramach organizacji  robót publicznych,

- dział 700 rozdział 70005- przeniesienia pomiędzy paragrafami  w zakresie gospodarki gruntami,

- dział 750 rozdział 75023 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z działalnością administracyjną urzędu,

- dział 754 rozdział 75412 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w zakresie obrony cywilnej,

- dział 801 rozdział 80101, 80104, 80110, 80148, 80150 –  przeniesienia pomiędzy paragrafami w  zakresie oświaty,

- dział 851 rozdział 85154 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w  zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,

- dział 852 rozdział 85212 – zmniejszenia o kwotę 53 200 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych,

- dział 852 rozdział 85213 – zwiększenia o kwotę 4 400 zł  na opłacenie i refundacje składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione,

- dział 852 rozdział 85214 – zwiększenia o kwotę 150 000 zł na dofinansowanie zasiłków okresowych,

- dział 852 rozdział 85219 – zwiększenia o kwotę  9 500 zł na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych,

- dział 854 rozdział 85415 – zwiększenia o kwotę 45 000 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

- dział 921 rozdział 92105 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w zakresie zadań z kultury,

- dział 921 rozdział 92109 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w ramach utrzymania świetlic wiejskich.

XLSzał nr 1 - dochody - zarz 238.xls (9,00KB)

XLSzał nr 2 - wydatki - zarz 238.xls (26,00KB)

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 11115
W tym miesiącu: 224610
Od początku: 22848280
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne