E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 229/2016 z 25.10.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.

ZARZĄDZENIE NR  229/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 25.10.2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9, lit. „i”, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446) oraz art. 217 ust. 2 pkt 6 oraz 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 r.,poz.885 ze zm.) Rada Miejska w Międzylesiu uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów po zmianach wynosi 28 543 457,53 zł, w tym dochody bieżące 

24 541 093,31 zł; dochody majątkowe 4 002 364,22 zł.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków po zmianach 27 526 707,53 zł, w tym wydatki bieżące 23 570 050,70 zł;  wydatki majątkowe 3 956 656,83 zł.

§ 3

 Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

U Z A S A D N I E N I E :

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano z tytułu:

-dział 010 rozdział 01095 – zwiększenia o kwotę 171 902,77 zł z tytułu dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2016 roku.

- dział 852 rozdział 85215- zwiększenia o kwotę 1 767 zł z tytułu dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016

- dział 852 rozdział 85216 – zwiększenia  o kwotę 51 900 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

XLSzał nr 1 - dochody - zarz 229.xls (6,50KB)

XLSzał nr 2 - wydatki - zarz 229.xls (37,50KB)

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1321
W tym miesiącu: 56947
Od początku: 24247964
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne