Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

PIERWSZY PRZETARG NIEOGRANICZONY DOT. SPRZEDAŻY DZIAŁKI NIEZABUDOWANEJ NR 177 O POW. 0,12 HA, OBRĘB GNIEWOSZÓW

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie  o g ł a s z a, że  dnia 09 stycznia 2017 r. o godz. 11.00, w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, Plac Wolności 1, odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony dot. sprzedaży n. wym. nieruchomości  wchodzącej w gminny zasób.

1.Położenie nieruchomości – obręb GNIEWOSZÓW, dz. 177 o pow. 0,12 ha, SW1K/00043993/9.

2.Nieruchomość gruntowa położona w peryferyjnej strefie zabudowy miejscowości, w sąsiedztwie rozproszonej zabudowy mieszkaniowej oraz terenów rolnych. Dojazd z głównej drogi asfaltowej do nieruchomości odbywa się przez drogę gruntową częściowo utwardzoną materiałem kamiennym, w okresie zimowym znacznie utrudniony. Działka nie jest wyposażona w żadne urządzenia infrastruktury technicznej.  Teren działki porośnięty kilkunastoletnim drzewostanem liściastym, bez znaczenia gospodarczego, wyłącznie opalowe. Drzewostan występujący na działce to klon, jawor, jarzębina, jesion, czereśnia, dąb pochodzące z samosiewu. 

3.Cena wywoławcza nieruchomości – 16.500 zł (słownie: szesnaście tysięcy pięćset złotych) brutto.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń. Sprzedaż następuje bez geodezyjnego okazania granic.

4.Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie: Przeznaczenie podstawowe – 7MN23- Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą lub bliźniaczą.

5.Osoby przystępujące do przetargu obowiązane są wpłacić wadium w wysokości 830 zł (słownie: osiemset trzydzieści złotych), które należy uiścić w kasie Urzędu – pok. nr 3 /parter budynku/, lub na konto: Bank Spółdzielczy Kłodzko, o/ Bystrzyca Kłodzka nr 91 9523 1040 0100 2176 2001 0004 – najpóźniej do dnia 05 stycznia  2017 r.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi.

Cena kupna nieruchomości, oraz koszty przygotowania dokumentacji formalno-prawnej  podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

6.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

7.Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg, jeżeli zaistnieje uzasadniona przyczyna, informując o tym niezwłocznie w formie ogłoszenia.

8.Informacji udziela referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1, pok. nr 17, w godz. 7.15 – 15.00 / tel. 074/ 8-126-327 wew. 14/.

Międzylesie, dnia  02.12.2016 r.

Z-up. Burmistrza

/-/ Aleksandra Kruk

 PDFmapa ewidencyjna.pdf (137,59KB)

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 428
W tym miesiącu: 187363
Od początku: 22811033
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne