Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 241/2016 z dnia 07.11.2016 r. w sprawie wydzierżawienia działki niezabudowanej nr 244/2 o pow. 0,21 ha, obręb Niemojów w trybie bezprzetargowym.

Zarządzenie nr 241/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 07 listopada 2016 r.

w sprawie wydzierżawienia działki niezabudowanej nr 244/2 o pow. 0,21 ha, obręb Niemojów w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie § 9 ust. 3 ppkt. 5 uchwały nr XVI/74/2016 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Międzylesie (Dz. Urz. Woj. Dol. Z 2016r, poz. 1633 – 29.03.2016 r.)  – zarządzam co następuje:

§ 1

Wydzierżawić działkę niezabudowaną nr 244/2 o pow. 0,21 ha, obręb Niemojów, w drodze bezprzetargowej na rzecz dzierżawcy działek nr 244/1, 247, 252 i 253.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4

Uchylam zarządzenie nr 151/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie przeznaczenia działki gruntowej niezabudowanej nr 244/2, obręb Niemojów do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego ograniczonego.

Międzylesie, dnia 07 listopada 2016 r.

 

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Uzasadnienie

Zgodnie z opinią techniczną z dnia 18.10.2016 r. sporządzoną przez mgr inż. Andrzeja Kędziora - w specjalności wodno- melioracyjnej i instalacji inżynieryjnej, wynika, że na działce nr 244/2, obręb Niemojów w czterech miejscach znajdują się ziemne obiekty hydrotechniczne umocnione kamiennymi głazami służące do kierowania i odprowadzania upustami nadmiar wody z Koryta Młynówki do Rzeki Orlica. W/w obiekty stanowią integralną część systemu melioracyjnego opartego na Kanale Młynówka i dysponowanie nimi przez dzierżawcę działek gminnych nr 244/1, 247, 252 i 253 jest niezbędne i konieczne.

W związku z powyższym zdecydowano wydzierżawić działkę nr 244/2 o pow. 0,21 ha, obręb Niemojów, w trybie bezprzetargowym osobie, która od roku 2013 wydzierżawia działki nr 244/1, 247, 252 i 253 o łącznej powierzchni 0,22 ha celem przywrócenia sprawności eksploatacyjnej dawnej Młynówki.

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 4284
W tym miesiącu: 195926
Od początku: 22819596
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne