Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 228/2016 z dnia 20.10.2016 r. w sprawie: postępowania o zamówienie publiczne na zadanie: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych w sezonie zimowym 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019”.

Zarządzenie nr 228/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 20 października 2016 roku

 

w sprawie: postępowania o zamówienie publiczne na zadanie: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych w sezonie zimowym 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019”.

na podstawie: art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 1 i 2, art. 19 ust. 2, art. 21 ust. 1, 2 i 3, art. 40 ust. 1, 2, art. 43 ust. 1,  art. 45 ust. 2, art. 85 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. 2015 poz. 2164; zmiana: Dz.U. z 2016 r. poz. 1020) zarządzam:

§ 1

Wszcząć i przeprowadzić postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.:„Zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych w sezonie zimowym 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019”, w zakresie ustalonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 2

Odpowiedzialnym za przygotowanie postępowania o zamówienie publiczne jest inspektor Ewa Siwek.

§ 3

  1. Ogłoszenie o postępowaniu przygotuje, umieści w Biuletynie Zamówień Publicznych, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie oraz na stronie internetowej Zamawiającego, a także umieści informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie oraz na stronie internetowej Zamawiającego, ponadto umieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w  Biuletynie Zamówień Publicznych – inspektor Ewa Siwek.
  2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego, od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert, umieści – inspektor Ewa Siwek.

§ 4

Powołuję Komisję Przetargową w składzie i określam zakres zadań poszczególnych jej członków:

1/ Ewa Siwek – Przewodniczący Komisji – otwarcie ofert, badanie spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców, badanie i ocena ofert, przedłożenie Kierownikowi zamawiającego propozycji wykluczenia Wykonawców, odrzucenia ofert, wniosków o powołanie biegłych i ekspertów, wnioskowanie o unieważnienie postępowania, złożenie propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty oraz przedłożenie protokołu z postępowania.

2/ Grzegorz Jankowski – Zastępca Przewodniczącego - badanie spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców, badanie i ocena ofert

3/ Agatę Rarus – sekretarz – prowadzenie dokumentacji przetargowej, a w tym sporządzenie protokołu, badanie spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców, badanie i ocena ofert,

4/ Franciszek Łuszczki- członek komisji przetargowej, badanie spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców, badanie i ocena ofert.

§ 5

Określam:

1/ termin publikacji i zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych – 20.10.2016 r.,

2/ termin i miejsce składania ofert: 28.10.2016 r., godz. 11.00, Urząd Miasta i Gminy Międzylesie, pokój Nr 7,

3/ termin i miejsce otwarcia ofert: 28.10.2016 r.,  godz. 11.15, Urząd Miasta i Gminy Międzylesie, pokój Nr 14,

4/ termin związania ofertą – 30 dni od dnia wskazanego jako termin składania ofert,

5/ Wadium w wysokości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

6/ termin realizacji umowy do 21.03.2019 r.

§ 6

Zarządzenie powierzam do wykonania Przewodniczącemu Komisji.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 20 października 2016 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1730
W tym miesiącu: 208482
Od początku: 22832152
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne