Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 224/2016 z dnia 18.10.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży – dz. 177 o pow. 0,12 ha, obręb Gniewoszów.

Zarządzenie nr 224/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 18 października 2016 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży – dz. 177 o pow. 0,12 ha, obręb Gniewoszów.

Na podstawie art.  35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r., poz. 1774 ze zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Nr XXI/103/2016 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 6 września 2016 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 177 o pow. 0,12 ha, obręb Gniewoszów – zarządzam co następuje:

§ 1

Podać do publicznej wiadomości informację o sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki nr 177 o pow. 0,12 ha, SW1K/00043993/9, położonej w Gniewoszowie, wykazanej w załączniku do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 18 października 2016 r.

Z-up. Burmistrza

/-/ Aleksandra Kruk

Załącznik

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

Nr 224/2016 z dnia 18 października  2016 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży – dz. 177 o pow. 0,12 ha, obręb Gniewoszów.

Wykaz nr  22/2016

 

Lp.

Oznaczenie

Treść

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Obręb Gniewoszów

dz. 177

SW1K/00043993/9

2.

Powierzchnia nieruchomości

0,12 ha

3.

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa położona w peryferyjnej strefie zabudowy miejscowości, w sąsiedztwie rozproszonej zabudowy mieszkaniowej oraz terenów rolnych. Dojazd z głównej drogi asfaltowej do nieruchomości odbywa się przez drogę gruntową częściowo utwardzoną materiałem kamiennym, w okresie zimowym znacznie utrudniony. Działka nie jest wyposażona w żadne urządzenia infrastruktury technicznej.  Teren działki porośnięty kilkunastoletnim drzewostanem liściastym, bez znaczenia gospodarczego, wyłącznie opalowe. Drzewostan występujący na działce to klon, jawor, jarzębina, jesion, czereśnia, dąb pochodzące z samosiewu.  

4.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

7MN23 - tereny pod zabudowę mieszkaniowową jednorodzinną wolnostojącą lub bliźniaczą.

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

-

6.

Cena nieruchomości

           Cena nieruchomości –  16.500 zł brutto

 

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

-

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

-

9.

Termin wnoszenia opłat

-

10.

Zasady aktualizacji opłat

-

11.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż w drodze przetargu

12.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

29.11.2016 r.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia 18.10.2016 r. do dnia 09.11.2016 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.

Informacji udziela Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).

Z-up. Burmistrza

/-/ Aleksandra Kruk

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 3179
W tym miesiącu: 153155
Od początku: 22776825
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne