Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY DOT. SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO RÓŻANKA 50/1 O POW. 46,70 M2

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie  o g ł a s z a, że  dnia 21 listopada 2016 r. o godz. 10.00,     w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, Plac Wolności 1, odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony dot. sprzedaży n. wym. nieruchomości  wchodzącej w gminny zasób.

1.Położenie nieruchomości – Lokal mieszkalny Różanka 50/1, dz. 354 o pow. 0,11 ha, SW1K/00044337/0, obręb Różanka.

2.Lokal mieszkalny położony na parterze (I kondygnacja) budynku, w skład którego wchodzą: dwa pokoje, kuchnia z aneksem łazienkowym o łącznej pow. 46,70 m2, do lokalu przynależą dwa pomieszczenia gospodarcze o łącznej pow. 23,40 m2. Z prawem własności lokalu wiąże się udział w częściach wspólnych budynku i w prawie własności gruntu w wys. 2300/10000. Lokal zawilgocony i zagrzybiony, zimny, ciemny. Ściany i sufity popękane. Stolarka okienna stara, drewniana, zniszczona, nadaje się do wymiany.

3.Cena wywoławcza nieruchomości – 25.240 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dwieście czterdzieści złotych) brutto.

 1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie: 20MN6/RM- zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza/zabudowa zagrodowa.
 2. Osoby przystępujące do przetargu obowiązane są wpłacić wadium w wysokości 1.270  zł (słownie: jeden tysiąc dwieście siedemdziesiąt złotych), które należy uiścić na konto: Bank Spółdzielczy Kłodzko, o/ Bystrzyca Kłodzka nr 91 9523 1040 0100 2176 2001 0004 – najpóźniej do dnia 17 listopada 2016 r.
 3. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi.
 5. Cena kupna nieruchomości, podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.
 6. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
 7.  Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg, jeżeli zaistnieje uzasadniona przyczyna, informując o tym niezwłocznie w formie ogłoszenia.
 8.  Informacji udziela referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1, pok. nr 17, w godz. 7.15 – 15.00 / tel. 074/ 8-126-327 wew. 14/.

Międzylesie, dnia  18.10.2016 r.

Z-up. Burmistrza

Aleksandra Kruk