Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 207/2016 z dnia 21.09.2016 r. w sprawie zbycia udziału gminnego w wys. 1/5 cz, w nieruchomości zabudowanej przy ul. Kolejowej 48-49, dz. nr 611 o pow. 0,9391 ha, obręb Domaszków w drodze rokowań.

Zarządzenie nr 207/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 21 września  2016 r.

w sprawie zbycia udziału gminnego w wys. 1/5 cz, w nieruchomości zabudowanej przy ul. Kolejowej 48-49, dz. nr 611 o pow. 0,9391 ha, obręb Domaszków w drodze rokowań.

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r., poz. 1774 ze zm.), § 25 w zw. z § 4 ust. 2 i 3, § 28 ust. 1  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)– zarządzam co następuje:

§ 1

Wobec negatywnych wyników I-go (20.06.2016 r.) i II-go (20.08.2016 r.) przetargu ograniczonego, na sprzedaż udziału gminnego w wys. 1/5 cz. w nieruchomości zabudowanej przy ul. Kolejowej 48-49, dz. nr 611 o pow. 0,9391 ha, obręb Domaszków, SW1K/00013486/3, zarządzam zbyć udział gminny  w drodze rokowań ograniczonych do współwłaścicieli w w/w nieruchomości, ustalając termin na dzień 26.10.2016 r, na godzinę 9:00.

§ 2

 1. Rokowania przeprowadzi komisja w składzie:
 • Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie - Tomasz Korczak,
 • Skarbnik – Agata Ziental,
 • Sekretarz Miasta i Gminy Międzylesie - Aleksandra Kruk,
 • Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki – Wiesława Szyrszeń.
 1. Przewodniczącym komisji o której mowa w pkt. 1 jest Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie.
 2. Ustalam:
  1. cenę wywoławczą udziału gminnego na kwotę – 48.500 zł.
  2. zaliczkę w pieniądzu w kwocie 4.850  zł tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 21 września 2016 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 4526
W tym miesiącu: 76177
Od początku: 23551884
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne