E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

PIERWSZE ROKOWANIA DOT. SPRZEDAŻY UDZIAŁU GMINNEGO 1/5 CZ. W NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ PRZY UL. KOLEJOWEJ 48-49, DZ. 611, OBRĘB DOMASZKÓW

O G Ł O S Z E N I E   O PIERWSZYCH  ROKOWANIACH

 

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie  o g ł a s z a, że  dnia 26  października  2016 r. o godz. 09.00, w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, Plac Wolności 1, odbędą się pierwsze rokowania ograniczone dot. sprzedaży n. wym. nieruchomości  wchodzącej w gminny zasób nieruchomości.

1.Położenie nieruchomości – udział gminny w wysokości 1/5 części w nieruchomości zabudowanej przy ul. Kolejowej 48-49, dz. 611 o pow. 0,9391 ha, KW SW1K/00013486/3, obręb DOMASZKÓW.

2.Działka położona jest w peryferyjnej strefie zabudowy miejscowości, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej oraz gospodarczej. Wyposażenie działki : energia elektryczna, kanalizacja (szamba)  i woda. Dostęp komunikacyjny dobry z asfaltowej drogi przebiegającej przez wieś. Teren dziali płaski, częściowo ogrodzony. Działka zabudowa jest dwoma budynkami mieszkalno – gospodarczymi o pow. użytk. 329 m2 i 384,20 m2. oraz budynkiem gospodarczym o pow. użyt. 180 m2 – stan techniczny zły.  Gmina Międzylesie jest współwłaścicielem w nieruchomości w udziale 1/5, pozostałe udziały są własnością osób fizycznych.

 1. Cena wywoławcza udziału gminnego w wys. 1/5 cz. – 48.500 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy pięćset złotych) brutto.    
 2. Terminy przeprowadzonych przetargów ograniczonych: I - 20.06.2016 r., II - 20.08.2016 r.
 3. Nieruchomość jest wolna od obciążeń.
 4. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie: 4MN1/RM - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza/zabudowa zagrodowa.
 5. Zaliczkę w pieniądzu w wysokości 4.850 zł (słownie: cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych),  należy uiścić w kasie Urzędu – pok. nr 3 /parter budynku/, lub na konto: Bank Spółdzielczy Kłodzko, o/ Bystrzyca Kłodzka nr 91 9523 1040 0100 2176 2001 0004 – najpóźniej do dnia 21 październik 2016 r.

Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który wygra rokowania, zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia udziału gminnego, natomiast w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej, zaliczka ulega przepadkowi.

 1. W rokowaniach mogą brać udział współwłaściciele w nieruchomości zabudowanej przy ul. Kolejowej 48-49, działka nr 611 o pow. 0,9391 ha, obręb Domaszków. 
 2. Zgłoszenia udziału w rokowaniach, składa się w zamkniętej kopercie z napisem "Pierwsze rokowania – udział gminny w dz. 611, obręb Domaszków”, którą należy złożyć w pok. nr 17 (drugie piętro) Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1, najpóźniej do dnia 21 października 2016 r.  do godziny 14.30.
 3. Zgłoszenie powinno zawierać:
 1. Imię, nazwisko, i adres , albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
 2. datę sporządzenia zgłoszenia,
 3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
 5. kopię dowodu wpłaty zaliczki.
 1. Otwarcie rokowań nastąpi w dniu 26 października 2016 r. o godz. 09:00 w sali nr 14 (drugie piętro) Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1, w obecności uczestników rokowań.

Część ustna rokowań, z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części, nastąpi w tym samym dniu o godzinie wskazanej przez Przewodniczącego Komisji.

 1. Przewodniczącemu Komisji przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
 2. Informacji udziela referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1, pok. nr 17, w godz. 7.15 – 15.00 / tel. 074/ 8-126-327 wew. 14/.

Międzylesie, dnia  21.09.2016 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Sprawę prowadzi: Ewa Siwek

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2401
W tym miesiącu: 2401
Od początku: 23831518
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne