Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 189/2016 z dnia 18.08.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej nr 216/1 o pow. 0,6280 ha, obręb Niemojów.

Zarządzenie nr 189/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 18 sierpnia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej nr 216/1 o pow. 0,6280 ha, obręb Niemojów.

Na podstawie art.  35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r., poz. 1774 ze zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Nr XX/97/2016 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 216/1 o pow. 0,6280 ha, obręb Niemojów – zarządzam co następuje:

§ 1

Podać do publicznej wiadomości informację o sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki nr 216/1 o pow. 0,6280 ha, SW1K/00043826/8, położonej w Niemojowie, wykazanej w załączniku do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 18 sierpnia 2016 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Załącznik

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

Nr  189/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej nr 216/1 o pow. 0,6280 ha, obręb Niemojów.

 

Wykaz nr  18/2016

Lp.

Oznaczenie

Treść

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Obręb Niemojów

dz. 216/1

SW1K/00043826/8

2.

Powierzchnia nieruchomości

Dz. – 0,6280 ha

3.

Opis nieruchomości

Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej , jedynie przez działki sąsiednie nr 38/1 i 38/2. Stanowi wąski pas gruntu o kształcie nieregularnym, wydłużonym , bezpośrednio przylegającym do rzeki Orlica. W okresie wiosennych roztopów teren działki jest zalewany, w/w teren działki jest podmokły, porośnięty roślinnością typową dla terenów podmokłych i bagiennych.  

4.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

15R3 - tereny użytków rolnych – uprawy polowe.

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

-

6.

Cena nieruchomości

           Cena nieruchomości –  8.460 zł brutto

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

-

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

-

9.

Termin wnoszenia opłat

-

10.

Zasady aktualizacji opłat

-

11.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela działek sąsiednich nr 38/1 i 38/2, obręb Niemojów

12.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

29.09.2016 r.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia 18.08.2016 r. do dnia 08.09.2016 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.

Informacji udziela Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 10818
W tym miesiącu: 224313
Od początku: 22847983
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne