Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY DOT. SPRZEDAŻY DZIAŁKI NIEZABUDOWANEJ NR 207/3 O POW. 0,1556 HA, OBRĘB JODŁÓW

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie  o g ł a s z a, że  dnia 16 września 2016 r. o godz. 10.00, w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, Plac Wolności 1, odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony dot. sprzedaży n. wym. nieruchomości  wchodzącej w gminny zasób.

1.Położenie nieruchomości – obręb JODŁÓW, dz. 207/3 o pow. 0,1556 ha, SW1K/00044168/4.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w peryferyjnej strefie zabudowy miejscowości. Przez teren działki przebiega napowietrzna linia energetyczna niskiego napięcia. Centralnie przez teren działki przebiega pas dużych głazów, w obrębie którego występuje pojedynczo kilkudziesięcioletni drzewostan liściasty pochodzący z samosiewu, bez znaczenia gospodarczego. Teren wzdłuż pasa miejscowo podmokły Dostęp komunikacyjny z głównej drogi, asfaltowej przebiegającej przez Jodłow. Jeden z boków działki przylega bezpośrednio do potoku. Otoczenie nieruchomości stanowi rozproszona zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa.

2.Cena wywoławcza nieruchomości – 24.000 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych) brutto.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń. Sprzedaż następuje bez geodezyjnego okazania granic.

3.Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie: Przeznaczenie podstawowe – 10ME5/UT- Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniowo-rekreacyjną o podwyższonym standardzie ekologicznym oraz usługi turystyki.

4.Osoby przystępujące do przetargu obowiązane są wpłacić wadium w wysokości 1.200 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych), które należy uiścić w kasie Urzędu – pok. nr 3 /parter budynku/, lub na konto: Bank Spółdzielczy Kłodzko, o/ Bystrzyca Kłodzka nr 91 9523 1040 0100 2176 2001 0004 – najpóźniej do dnia 12 września  2016 r.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi.

Cena kupna nieruchomości, oraz koszty przygotowania dokumentacji formalno-prawnej  podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

5.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

6.Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg, jeżeli zaistnieje uzasadniona przyczyna, informując o tym niezwłocznie w formie ogłoszenia.

7.Informacji udziela referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1, pok. nr 17, w godz. 7.15 – 15.00 / tel. 074/ 8-126-327 wew. 14/.

Międzylesie, dnia  11.08.2016 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

mapa ewidencyjna.jpeg

MPZP.jpeg

zdjęcia.jpeg

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 3504
W tym miesiącu: 210256
Od początku: 22833926
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne