E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 150/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie

Zarządzenie nr 150/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 14 czerwca 2016 r.

 

w sprawie naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie

 

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.Dz.U. z 2014 r., poz. 1786 ze zm.)

Zarządzam, co następuje:                                                                                                              

§ 1

Ogłaszam konkurs na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzylesiu
w referacie finansowym w treści ustalonej w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

1.Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w § 1, podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzylesiu.

2. Termin składania dokumentów aplikacyjnych wyznaczam na 28 czerwca 2016 r. do godziny 11.00.

3. Termin rozpoczęcia analizy dokumentów aplikacyjnych wyznaczam na 29 czerwca 2016 r.

 godz. 11.00.

§ 3

1.Analizę dokumentów przeprowadzi Komisja w składzie :

  1. Aleksandra Kruk – Przewodnicząca
  2. Agata Ziental – członek
  3. Justyna Adamów - członek

2. Sekretarz Miasta i Gminy w Międzylesiu Aleksandra Kruk powiadomi o naborze Powiatowy Urząd Pracy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i promocji rynku pracy oraz umieści w BIP (www.bip.miedzylesie.pl) informacje o kandydatach spełniających kryteria z ogłoszenia o naborze.

3. Komisja przedstawi Burmistrzowi protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów
do podjęcia decyzji o zatrudnieniu.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się do wykonania Sekretarzowi Miasta i Gminy Międzylesie.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 

 

Załącznik do Zarządzenia nr 150/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 14 czerwca 2016 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzylesiu- podinspektor w referacie finansowym

 

1. Nazwa i adres jednostki

Urząd Miasta i Gminy

Plac Wolności 1

57-530 Międzylesie

2. Określenie stanowiska

-    Podinspektor w referacie finansowym

-    Komórka organizacyjna – Referat Finansowy - Kasa

3. Określenie wymagań

Wymagania niezbędne :

-         obywatelstwo polskie,

-         pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

-         brak skazania za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

-         wykształcenie wyższe zawodowe o kierunku ekonomicznym,

Wymagania dodatkowe

-        znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o rachunkowości, o finansach publicznych, o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, o podatku leśnym

-        szkolenia, kursy przydatne na stanowisku pracy,

-        obsługa komputera, w tym co najmniej komputerowego oprogramowania narzędziowego-

Microsoft Office (Word, Excel),

-        kreatywność i  samodzielność

-        odbyty staż zawodowy.

4. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy

-   prowadzenie obsługi kasowej,

-   prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,

-   prowadzenie ewidencji księgowej dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych

5. Informacja o warunkach pracy

-         praca na pełny etat

-         praca w godzinach od 7:15 do 15:15 w poniedziałek, środę, czwartek i piątek oraz
w godzinach od 8:00 do 16:00 w każdy wtorek,

-         wynagrodzenie ustalone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. nr 50, poz. 398 ze zm.) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie

-         wynagrodzenie wypłacane z dołu, na dwa dni przed dniem kończącym każdy miesiąc,

-         praca na komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

-         kontakty bezpośrednie i telefoniczne z klientami urzędu

 

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

7. Wymagane dokumenty

-         curriculum vitae (cv) wraz ze zdjęciem,

-         list motywacyjny,

-         kserokopia dowodu osobistego potwierdzona za zgodność z oryginałem (obie strony),

-         dokumenty potwierdzające wykształcenie (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność)

-         oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

-         oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,

-         świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub zaświadczenie aktualnego pracodawcy stwierdzające staż pracy

-         inne dokumenty według uznania kandydata,

-         oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu.

8. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych i opisanych kopertach na adres Urząd Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1, 57-530 Międzylesie, z dopiskiem: ”Nabór na stanowisko podinspektora referatu finansowego” w terminie do 28 czerwca 2016 r. do godziny 11.00  w pok. nr 7 (sekretariat Urzędu).

W przypadku przesyłki pocztowej ważny jest dzień jej wpływu do Urzędu (data stempla pocztowego – data nadania nie ma znaczenia).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.miedzylesie.pl

Pracownikiem upoważnionym do bezpośrednich kontaktów z kandydatami jest Sekretarz Miasta i Gminy Międzylesie tel. 74 81 26 327 w.16.

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 960
W tym miesiącu: 4123
Od początku: 24088732
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne