E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 125/2016 z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie: podziału środków finansowych i ogłoszenia konkursu ofert na organizację wypoczynku (...)

Zarządzenie Nr 125/2016 

     Burmistrza Miasta i  Gminy  Międzylesie

z dnia 23 maja 2016  r.  

 

w sprawie: podziału  środków finansowych i  ogłoszenia konkursu ofert na  organizację

wypoczynku  letniego w 2016 roku, nad morzem  oraz  półkolonie w miejscu zamieszkania dla dzieci  i  młodzieży  z rodzin niezamożnych.

 

Na podstawie:  art.30 ust 1, 2  pkt. 4  oraz art. 58  ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r  poz. 446  ze zm.),  

art.4 ust.1 pkt.15, art.11 ust.1 pkt.2)  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności 

pożytku  publicznego i  wolontariacie ( Dz.U. z 2016 r. poz.239), uchwały nr XIV/65/2015 r.  Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia  budżetu gminy Międzylesie na rok 2016 oraz  uchwały Nr XII/50/2015 r. Rady Miejskiej w Międzylesiu

z dnia 27 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Międzylesie

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na rok 2016     

zarządzam co następuje:

                                                           § 1. 

 

Zabezpieczone w projekcie budżetu gminy Międzylesie środki finansowe na organizację  wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży  z rodzin niezamożnych  z Gminy Międzylesie na rok 2016  dla organizacji pozarządowych rozdysponowuję następująco:

1. Wypoczynek letni dzieci i młodzieży nad morzem  kwota 20.000 zł  ( słownie dwadzieścia tysięcy  złotych )

2. Wypoczynek letni dzieci i  młodzieży półkolonie w miejscu zamieszkania  5.000 zł

(słownie pięć tysięcy złotych )  

3. Treść ogłoszenia o konkursie zawiera załącznik do niniejszego zarządzenia.

                                                    

                                                           § 2.        

                    

 Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i  młodzieży z gminy Międzylesie na rok 2016

 wyjazd dzieci nad morze i półkolonie w miejscu zamieszkania odbędzie się na podstawie

 otwartych  konkursów ofert przeprowadzonych  w dniu 21 czerwca 2016 r. o godz. 9.00  

                     

                                                            § 3.

 

  Termin składania ofert upływa w dniu  21 czerwca 2016 r. o godz. 8.30

  Termin otwarcia ofert odbędzie się w dniu  21 czerwca 2016 r. o godz. 9.00  

 

                                                           § 4.

   Informacje  o ogłoszeniu konkursu publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu

   Miasta i Gminy Międzylesie – www. bip. miedzylesie.pl , oraz na tablicy ogłoszeń.

                                                             § 5.       

                                             

  Źródło finansowania budżet gminy:  dział  851 rozdział  851 54  środki  Gminnego

  Funduszu  Profilaktyki  i  Przeciwdziałania Alkoholizmowi

    

                                                           § 6.

  Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektor Pani Oldze Ziętara

 

                                                           § 7.

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

   Międzylesie dnia 23 maja 2016 r.  

 

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 442
W tym miesiącu: 4980
Od początku: 24089589
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne