Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 91/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie: dofinansowania z GFPiRPA projektu pn.„Dzień Św. Floriana w naszej wsi – kultywowanie strażackich tradycji.

Zarządzenie Nr91/2016

Burmistrza MiG Międzylesie

z dnia21 kwietnia 2016 r.

 

w sprawie:  dofinansowania z GFPiRPA projektu pn.„Dzień Św. Floriana w naszej wsi – kultywowanie strażackich tradycji.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i zgodnie z Zarządzeniem Nr 186/04 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 31 grudnia 2004 r.

w sprawie: określenia zasad dofinansowania zadań z Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zarządzam co następuje:

§ 1

Na realizację projektu pn.„Dzień Św. Floriana w naszej wsi – kultywowanie strażackich tradycji” wnioskodawcy: Sołectwu wsi Szklarniaprzyznaję grant w kwocie 800,00 zł (słownie:osiemset złotych 00/100) na zakup  art. spożywczych.

§ 2

Źródło finansowania: budżet gminy – Gminny Fundusz Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 3

Osoba odpowiedzialna za wykonanie zarządzenia: Kierownik  Ref. Organizacyjnego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Międzylesie, dnia  21 kwietnia 2016 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak