Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

PIERWSZY PRZETARG USTNY OGRANICZONY DOT. WYDZIERŻAWIENIA DZIAŁKI NR 204 O POW. 0,69 HA, OBRĘB DŁUGOPOLE GÓRNE

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie  o g ł a s z a, że  dnia 26 sierpnia 2016 r. o godz. 11,00, w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, Plac Wolności 1, odbędzie się pierwszy przetarg ustny ograniczony dot. oddania w dzierżawę na okres pięciu lat, z możliwością przedłużenia na dalszy okres, niżej wymienionej nieruchomości  wchodzącej w gminny zasób.

Uzasadnienie wyboru formy przetargu:

W związku z brakiem dojazdu do działki nr 204, obręb Długopole Górne, postanowiono ograniczyć przetarg do dzierżawców działek gminnych nr 203, 223 oraz do właścicieli działek nr 235 i 755.

1. Położenie nieruchomości – obręb DŁUGOPOLE GÓRNE, 

l.p.

Nr geodezyjny działki

Powierzchnia działki 

Numer księgi wieczystej

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego brutto w zł

Wysokość wadium w zł.

1.

 Dz. 204

0,69 ha

SW1K/00043825/1

69 zł

69 zł

2.Warunki przetargu:
 1. Przetarg ogranicza się do dzierżawców działek gminnych nr 203, 223 oraz do właścicieli działek nr 235 i 755, które do dnia 22 sierpnia 2016 r.  do godziny 1400 :
 1. Złożą w pokoju nr 17 Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, ofertę przystąpienia do przetargu  zawierającą:

- wniosek o przystąpienie do przetargu,

- ksero umowy dzierżawy dot. działek nr 203 i 223 lub wypis z  rejestru gruntów stwierdzający prawo własności do działek nr 235 i 755,

- dowód wpłacenia wadium w wysokości 69 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć złotych),

 1. Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie z napisem „Przetarg ograniczony - dzierżawa nieruchomości - działka nr 204 Długopole Górne”.
 2. Wadium należy wpłacić w kasie tutejszego Urzędu- pok. nr 3 /parter/ lub na konto: Bank Spółdzielczy Kłodzko, o/ Bystrzyca Kłodzka nr 91 9523 1040 0100 2176 2001 0004.
 1. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń najpóźniej na jeden dzień przed przetargiem.
 2. Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy dzierżawy w Referacie Infrastruktury Technicznej i Gospodarki tut. Urzędu w terminie 14 dni od dnia podpisania.
 3. Stawka czynszu obowiązuje do dnia przetargu, po przetargu będzie obowiązywała stawka wylicytowana przez oferenta. Wysokość czynszu podlega waloryzacji z dniem 1 stycznia każdego roku o wskaźnik (inflacji) wzrostu cen towarów i usług ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego.
 4. Wadium podlega zwrotowi w terminie siedmiu dni od dnia zawarcia umowy o której mowa w pkt. 3.
 5. W przypadku nie zawarcia umowy dzierżawy przez wygrywającego przetarg w terminie określonym w pkt. 3, wadium ulega przepadkowi.
 6. Nieruchomość wolna jest od obciążeń.
 7. Przeznaczenie nieruchomości – 5R19- tereny rolne – uprawy polowe.
 8. Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg, jeżeli zaistnieje uzasadniona przyczyna, informując o tym niezwłocznie w formie ogłoszenia.
 9. Informacji udziela referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1, pok. nr 17, tel. 074/ 8-126-327 wew. 14/.

Międzylesie, dnia 22.07.2016 r.

Z up. Burmistrza

/-/ Aleksandra Kruk

PDFMapa_ewidencyjna.pdf (177,48KB)

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 4883
W tym miesiącu: 172007
Od początku: 22795677
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne