E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

PIERWSZE ROKOWANIA DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY DZIAŁKI NIEZABUDOWANEJ NR 190 O POW. 5,46 HA, OBRĘB BOBOSZÓW

O G Ł O S Z E N I E   O PIERWSZYCH  ROKOWANIACH

 

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie  o g ł a s z a, że  dnia 28 września 2016 r. o godz. 09.00, w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, Plac Wolności 1, odbędą się pierwsze rokowania nieograniczone dot. sprzedaży n. wym. nieruchomości  wchodzącej w gminny zasób nieruchomości.

1.      Położenie nieruchomości – BOBOSZÓW, dz. 190 o pow. 5,46 ha, SW1K/00044174/9

Działka położona jest w centralnej strefie miejscowości, bezpośrednio przy drodze krajowej nr 33, w odległości ok. 350 m od międzynarodowego przejścia granicznego Boboszów – Dolni Lipka.

2.    Cena wywoławcza nieruchomości – 3.751.500 zł (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych) brutto.  

 1. Terminy przeprowadzonych przetargów: I - 01.04.2016 r., II - 24.06.2016 r.
 2. Nieruchomość jest wolna od obciążeń.
 3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie: 2UT1/U- usługi turystyki obejmujące: małe hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, pola biwakowe, campingi, oraz obiekty związane z obsługą ruchu turystycznego/ tereny zabudowy usług, na wydzielonych działkach.
 4. Zaliczkę w pieniądzu w wysokości 190.000  zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),  należy uiścić na konto: Bank Spółdzielczy Kłodzko, o/ Bystrzyca Kłodzka nr 91 9523 1040 0100 2176 2001 0004 – najpóźniej do dnia 23 września 2016 r.

Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który wygra rokowania, zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej, zaliczka ulega przepadkowi.

 1. Zgłoszenia udziału w rokowaniach, składa się w zamkniętej kopercie z napisem "Pierwsze rokowania – dz. niezabudowana nr 190 o pow. 5,46 ha, obręb Boboszów”, którą należy złożyć w pok. nr 17 (drugie piętro) Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1, najpóźniej do dnia 23 września 2016 r.  do godziny 14.30.
 2. Zgłoszenie powinno zawierać:
 1. Imię, nazwisko, i adres , albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
 2. datę sporządzenia zgłoszenia,
 3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
 5. kopię dowodu wpłaty zaliczki.
 1. Otwarcie rokowań nastąpi w dniu 28 września 2016 r. o godz. 09:00 w sali nr 14 (drugie piętro) Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1, w obecności uczestników rokowań.

Część ustna rokowań, z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części, nastąpi w tym samym dniu o godzinie wskazanej przez Przewodniczącego Komisji.

 1. Przewodniczącemu Komisji przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
 2. Informacji udziela referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1, pok. nr 17, w godz. 7.15 – 15.00 / tel. 074/ 8-126-327 wew. 14/.

Międzylesie, dnia  22.07.2016 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

PDFMapa_ewidencyjna.pdf (444,59KB)

Mapa topograficzna Boboszów dz. 190 z lokalizacją działki.jpeg

zdjęcie lotnicze.jpeg

Sprawę prowadzi: Ewa Siwek

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 741
W tym miesiącu: 54636
Od początku: 24072994
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne