Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 175/2016 z dnia 22.07.2016 r. w sprawie zbycia działki niezabudowanej nr 190 o pow. 5,46 ha, obręb Boboszów w drodze rokowań.

Zarządzenie nr 175/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 22 lipca 2016 r.

w sprawie zbycia działki niezabudowanej nr 190 o pow. 5,46 ha, obręb Boboszów w drodze rokowań.

 Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r., poz. 1774 ze zm.), § 4 ust. 2 i 3, § 25, § 28 ust. 1  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), oraz wykonaniu uchwały nr XXXIII/179/2013 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie udzielenia  zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki nr 190 o pow. 5,46 ha, obręb Boboszów – zarządzam co następuje:

 § 1 

Wobec negatywnych wyników I-go (01.04.2016 r.) i II-go (24.06.2016 r.) przetargu nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki geodezyjnej nr 190 o pow. 5,46 ha, położonej w Boboszowie, SW1K/00044174/9, zarządzam zbyć w drodze rokowań, ustalając termin na dzień 28 września 2016 r, na godzinę 9:00. 

§ 2 

1. Rokowania przeprowadzi komisja w składzie:

  • Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie - Tomasz Korczak,
  • Skarbnik – Agata Ziental,
  • Sekretarz Miasta i Gminy Międzylesie - Aleksandra Kruk,
  • Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki – Wiesława Szyrszeń.

2. Przewodniczącym komisji o której mowa w pkt. 1 jest Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie.

3. Ustalam:

a) cenę wywoławczą nieruchomości na kwotę – 3.751.500 zł.

b) zaliczkę w pieniądzu w kwocie 190.000 tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.

 § 3 

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

 § 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Międzylesie, dnia 22 lipca 2016 r. 

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2388
W tym miesiącu: 199508
Od początku: 22823178
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne