Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

nr 92A/ 2016 z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie: zasad częściowego pokrycia kosztów zakupu okularów/soczewek korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Zarządzenie  nr  92A/ 2016

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 22 kwietnia 2016 r.

 

w sprawie:  zasad częściowego pokrycia kosztów  zakupu okularów/soczewek korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

 

Na   podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01 grudnia 1998 r. w prawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148 poz. 973) oraz art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w zw. z art. 237 15ustawy Kodeks pracy i art. 68 i 69 ust.  z  27 sierpnia 2009 r. „ o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.”), zarządzam co następuje:

§ 1

Pracodawca zobowiązuje się do zapewnienia pracownikom na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe dofinansowania okularów korygujących wzrok.

 

§ 2

Dofinansowanie następuje, jeżeli:

  • badania okulistyczne przeprowadzone w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ichstosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego,
  • pracownik użytkuje monitor ekranowy przez co najmniej połowę swojego dobowego wymiaru czasu pracy,

§ 3

 

Ustala się maksymalna kwotę dofinansowania zakupu okularów soczewek korygujących wzrok w wysokości250 zł.(słownie; dwieście pięćdziesiąt złotych)

§ 4

Pracownik może ubiegać się o refundację nie częściej niż raz na 2 lata.

 

§4

  1. Podstawą zwrotu kosztów zakupu okularów soczewek korygujących wzrok jest złożenie przez pracownika do komórki kadrowej wniosku wraz z załącznikami,  którymi są:
  1. wniosek o dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok podczas pracy obsłudze monitora ekranowego (załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia);
  2. zaświadczenie o potrzebie stosowania okularów/soczewek korygujących wzrok podczas pracy przy  obsłudze monitora ekranowego, wydane przez lekarza medycyny pracy w ramach profilaktycznej opieki medycznej;
  3. faktura wystawiona na nazwisko pracownika potwierdzającego zakup okularów/soczewek korygujących wzrok;

 

 

§ 5

W przypadku zagubienia przez pracownika okularów korygujących wzrok lub soczewek kontaktowych, których zakup został zrefundowany przez pracodawcę, pracodawca nie ponosi kosztów zakupu nowych okularów korygujących wzrok.

 

§ 6

Traci moc zarządzenie nr 78/2004/BHP Burmistrza miasta i gminy Międzylesie  z dnia 31.05.2004 roku w sprawie dofinansowania do okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

 

§7

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi  Referatu Organizacyjnego

 

§8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 

 

                                                                                Załącznik do Zarządzenia nr 92A/2016

 

                                                                                z dnia 22 kwietnia 2016 r.

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2849
W tym miesiącu: 199969
Od początku: 22823639
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne