Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 165/2016 z dnia 12.07.2016 r. w sprawie określenia formy i terminu pierwszego przetargu na zbycie działki niezabudowanej nr 133 o pow. 0,24 ha - obręb Gniewoszów.

Zarządzenie nr 165 /2016

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 12 lipca 2016 r.

w sprawie określenia formy i terminu pierwszego przetargu na zbycie działki niezabudowanej nr 133 o pow. 0,24 ha - obręb Gniewoszów.

Na podstawie § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości     (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.), oraz w wykonaniu uchwały nr XLII/261/2010 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 133 o pow. 0,24 ha, obręb Gniewoszów – zarządzam co następuje:

§ 1

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki geodezyjnej nr 133 o pow. 0,24 ha, położonej w Gniewoszowie, KW 43993, nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

§ 2

  1. Ustala się:
    1. termin przetargu na dzień 12.08.2016 r. godz. 1000,
    2. cenę wywoławczą nieruchomości na kwotę – 50.000 zł,
    3. wadium w pieniądzu w wysokości 5% ceny wywoławczej.
  1. Przetarg przeprowadzi komisja przetargowa powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie nr 146/2010 z dnia 11.06.2010 r.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 12 lipca  2016 r.

Z-up. Burmistrza

/-/ Aleksandra Kruk

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1944
W tym miesiącu: 1944
Od początku: 22850343
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne