E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Zawiadomienie o przedstawieniu do publicznej wiadomości koncepcji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzylesie

Zawiadomienie
o przedstawieniu do publicznej wiadomości koncepcji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzylesie

W związku z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzylesie, Burmistrz przestawia do publicznej wiadomości jego koncepcję, zawierającą wnioski złożone przez zainteresowane strony,  w postaci roboczego rysunku kierunków rozwoju.

 W terminie do 15 lipca 2016 r. można składać dodatkowe wnioski do projektu, w zakresie przeznaczenia terenów i potrzeb inwestycyjnych.

Wnioski należy składać w formie papierowej do Sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy – plac Wolności 1, 57-530 Międzylesie,pok. nr 7, lub w formie  elektronicznej poprzez wysłanie skanu wypełnionego i podpisanego wniosku na adres e-mail: urzad@miedzylesie.pl

Niniejsze przedstawienie roboczej koncepcji projektu studium jest dodatkową czynnością, nie przewidzianą przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Po upływie terminu wymienionego powyżej, wnioski uznane za zasadne zostaną dodatkowo uwzględnione w projekcie, a projekt studium skierowany do opiniowania i uzgadniania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii projekt studium, zostanie wyłożony do publicznego wglądu. Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium zostanie opublikowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez ogłoszenie w gazecie, obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Międzylesie oraz na stronie BIP Gminy Międzylesie.

Przedstawiony sposób zagospodarowania terenów w koncepcji może ulec zmianie, w tym poprzez ograniczenie terenów pod zabudowę w skutek procedury uzgadniania i opiniowania dokumentu.

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie

  Tomasz Korczak

 

DOCXWniosek o zmianę Studium.docx (24,06KB)

Pobierz projekt Studium (około 150 MB)

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 5105
W tym miesiącu: 78946
Od początku: 24333569
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne