E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 153/2016 z dnia w sprawie przeznaczenia dwóch części nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 164/32, obręb Międzylesie do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego ograniczonego.

Zarządzenie nr 153/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 20 czerwca 2016 r.

 

w sprawie przeznaczenia dwóch części nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 164/32, obręb Międzylesie  do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego ograniczonego.

Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774.), w zw. z § 9 ust. 1 uchwały nr XVI/74/2016 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Międzylesie, oraz zarządzenia nr 124/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 01.06.2011 r. w sprawie ustalenia stawek wyjściowych czynszu za dzierżawę lub najem lokali użytkowych oraz gruntów pod zabudowę garażową, objęte przetargiem, stanowiące własność gminy Międzylesie - zarządzam co następuje:

§ 1

  1. Przeznaczyć do oddania w dzierżawę, z przeznaczeniem pod zabudowę garażową w trybie przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców budynków przy ul. Waryńskiego 16, dwóch części o pow. 18 m2  każda z nieruchomości niezabudowanej położonej w Międzylesiu, AM 1, w granicy działki  nr 164/32.
  2. Załącznik mapowy stanowiący integralną część zarządzenia, oznacza położenie nieruchomości.
  3. Termin trwania umowy ustalam na 5 lat z możliwością przedłużenia na dalszy okres.

§ 2

Ustalam:

  1. termin przetargu na dzień  22.07.2016 r. godz.10.oo.
  2. Stawkę czynszu dzierżawnego miesięcznego za 1 m2 gruntu w wysokości 1,22 zł netto.
  3. wadium w pieniądzu w wysokości 27 zł.
  4. Termin zwrotu wadium do siedmiu dni od daty zawarcia umowy.

§ 3

Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem nr 146/2010  Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 11.06.2010 r.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi Ewie Siwek.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie:

Wybór formy przetargu podyktowany jest brakiem garaży i miejsc pod zabudowę garażową dla zamieszkujących w budynku  ul. Waryńskiego 16.  Ponadto teren wokół wydzielonych garaży jest zapleczem gospodarczym dla tychże mieszkańców.

Międzylesie, dnia 20 czerwca  2016 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

załącznik graficzny.jpeg

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 4307
W tym miesiącu: 78148
Od początku: 24332771
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne