Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 149/2016 z dnia 13.06.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

ZARZĄDZENIE NR 149/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 13.06.2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r.poz.885 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XIV/65/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2016, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

                                                 

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków po zmianach wynosi 27 623 693,28 zł, w tym wydatki bieżące 23 003 688,13 zł, wydatki majątkowe 4 620 005,15 zł.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E :

Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu:

-dział 801 rozdział 80104, 80110 – przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami ze  względu na konieczność wykonania remontu pomieszczeń sanitarnych w |przedszkolu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Domaszkowie.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

XLSzał nr 1 - wydatki - zarz 149.xls (36,00KB)

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 7961
W tym miesiącu: 221456
Od początku: 22845126
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne