E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 134/2016 z dnia 31.05.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

ZARZĄDZENIE NR 134/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

 

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r.poz.885 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XIV/65/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2016, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

 

 § 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów po zmianach wynosi  28 740 443,28 zł, w tym dochody bieżące  23 809 918,28 zł; dochody majątkowe 4 930 525 zł.

 

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków po zmianach wynosi 27 623 693,28 zł, w tym wydatki bieżące 23 003 688,13 zł, wydatki majątkowe 4 620 005,15 zł.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U Z A S A D N I E N I E :

Zmian w planie dochodów dokonano z tytułu:

-przeniesienia kwoty 2 893 000 zł z rozdziału  85295 do rozdziału 85211 – w związku z dostosowaniem do klasyfikacji budżetowej zg. z rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 12.04.2016 r zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

 ( Dz.U. poz. 524).

 

Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu:

-dział 020 rozdział 02001 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu w zakresie gospodarki leśnej,

- dział 600 rozdział 60016,60095 – przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych,

- dział 700 rozdział 70005- przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu w zakresie gospodarki gruntami,

- dział 750 rozdział 75023- przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu w zakresie administracji publicznej,

- dział 801 rozdział 80101, 80104, 80110, 80195 – przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu w zakresie oświaty, w tym : zwiększenie o kwotę  20 000 zł planu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaszkowie  z przeznaczeniem na bieżące remonty budynku,

- dział 852 rozdział 85211, 85295- przeniesienia pomiędzy paragrafami – w związku z dostosowaniem do klasyfikacji budżetowej zg. z rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 12.04.2016 r zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

 ( Dz.U. poz. 524).

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

XLSzałącznik nr 1 -dochody zarz 134.xls (36,50KB)

XLSzał nr 2- wydatki - zarz nr 134.xls (44,50KB)

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 3971
W tym miesiącu: 77812
Od początku: 24332435
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne