Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

PIERWSZY PRZETARG USTNY OGRANICZONY DOT. ODDANIA W DZIERŻAWĘ DZ. 244/2 O POW. 0,21 HA, OBRĘB NIEMOJÓW

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie  o g ł a s z a, że  dnia 18 lipca  2016 r. o godz. 10,oo, w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, Plac Wolności 1, odbędzie się pierwszy przetarg ustny ograniczony dot. oddania w dzierżawę na okres pięciu lat, z możliwością przedłużenia na dalszy okres, niżej wymienionej nieruchomości  wchodzącej w gminny zasób.

Uzasadnienie wyboru formy przetargu:

W związku z brakiem dojadu  do działki nr 244/2, obręb Niemojów, postanowiono ograniczyć przetarg do dzierżawcy działki gminnej nr 244/1 oraz do właściciela działki nr 93

 

1. Położenie nieruchomości – obręb NIEMOJÓW, 

l.p.

Nr geodezyjny działki

Powierzchnia działki 

Numer księgi wieczystej

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego brutto w zł

Wysokość wadium w zł.

1.

 Dz. 244/2

0,21 ha

SW1K/00043826/8

21 zł

21 zł

 

 

2.Warunki przetargu:

 1. Przetarg ogranicza się do dzierżawcy działki gminnej nr 244/1 oraz do właściciela działki nr 93, które do dnia 13 lipca 2016 r.  do godziny 1400 :
 1. Złożą w pokoju nr 17 Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, ofertę przystąpienia do przetargu  zawierającą:

- wniosek o przystąpienie do przetargu,

- ksero umowy dzierżawy dot. działki nr 244/1 lub wypis z  rejestru gruntów stwierdzający prawo własności do działki nr 93,

- dowód wpłacenia wadium w wysokości 21 zł (słownie: dwadzieścia jeden złotych),

 1. Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie z napisem „Przetarg ograniczony - dzierżawa nieruchomości - działka nr 244/2”.
 2. Wadium należy wpłacić w kasie tutejszego Urzędu- pok. nr 3 /parter/ lub na konto: Bank Spółdzielczy Kłodzko, o/ Bystrzyca Kłodzka nr 91 9523 1040 0100 2176 2001 0004.
 1. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń najpóźniej na jeden dzień przed przetargiem.
 2. Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy dzierżawy w Referacie Infrastruktury Technicznej i Gospodarki tut. Urzędu w terminie 14 dni od dnia podpisania.
 3. Stawka czynszu obowiązuje do dnia przetargu, po przetargu będzie obowiązywała stawka wylicytowana przez oferenta. Wysokość czynszu podlega waloryzacji z dniem 1 stycznia każdego roku o wskaźnik (inflacji) wzrostu cen towarów i usług ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego.
 4. Wadium podlega zwrotowi w terminie siedmiu dni od dnia zawarcia umowy o której mowa w pkt. 3.
 5. W przypadku nie zawarcia umowy dzierżawy przez wygrywającego przetarg w terminie określonym w pkt. 3, wadium ulega przepadkowi.
 6. Dzierżawca nieruchomości zobowiązany jest do wniesienia przed zawarciem umowy dzierżawy kwoty w wysokości 40 zł (słownie: czterdzieści złotych) z tytułu przygotowania dokumentacji formalno-prawnej w kasie tut. Urzędu – pok. Nr 3 (parter), lub na konto: Bank Spółdzielczy w kłodzku o/Bystrzyca Kłodzka nr 75 9523 1040 0100 2176 2001 0001.
 7. Nieruchomość wolna jest od obciążeń.
 8. Przeznaczenie nieruchomości – 15R10- tereny rolne – uprawy polowe.
 9. Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg, jeżeli zaistnieje uzasadniona przyczyna, informując o tym niezwłocznie w formie ogłoszenia.
 10. Informacji udziela referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1, pok. nr 17, tel. 074/ 8-126-327 wew. 14/.

Międzylesie, dnia 16.06.2016 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

PDFMapa ewidencyjna.pdf (200,97KB)

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 942
W tym miesiącu: 203468
Od początku: 22827138
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne